Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Przed nami kolejna, czwarta edycja Forum Współpracy Edukacji i Biznesu EDUMIXER!

 Tematyka konferencji jest poświęcona współpracy edukacji i biznesu IT oraz sektora Telekomunikacji i Cyberbezpieczeństwa w czasach przełomowych i niezwykle ważnych przemian technologicznych. Konferencja Edumixer to wydarzenie, mające na celu szeroką dyskusję na temat dobrych praktyk w obszarze współpracy firm z sektora szkolnictwa wyższego i biznesu. W trakcie konferencji będą prowadzone dyskusje między innymi o tym, jakich kompetencji potrzebują firmy od absolwentów uczelni wyższych oraz w jaki sposób kształtować te kompetencje.

 Dyskusja podczas tegorocznego spotkania będzie skupiała się wokół:

  • trendów i strategicznych kierunków rozwoju współpracy edukacji i biznesu IT oraz TCB
  • pocovidowego modelu edukacji
  • sposobu budowania współpracy uczelni i biznesu
  • problemów i wyzwań w kontekście współpracy uczelni i biznesu

 

Fundacja Digital Poland sprawdziła, jakim potencjałem specjalistów z zakresu sztucznej inteligencji dysponuje nasz kraj. Raport pokazuje ich poziom wykształcenia, posiadane umiejętności, dotychczasowe doświadczenie zawodowe i mobilność pracowniczą. Wskazuje też obszary zatrudnienia oraz określa możliwości zaspokojenia potrzeb kompetencyjnych ze strony rynku.

Polska ma jeden z najniższych wskaźników nasycenia gospodarki praktykami sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej - wynika z raportu „Sztuczna inteligencja w Polsce. Kompetencje specjalistów AI”, przygotowanego przez Fundację Digital Poland we współpracy z firmami Accenture i Microsoft. Pod względem udziału specjalistów AI w całej puli pracujących zajmujemy w rankingu unijnym dalekie, 24 miejsce. Na pierwszym miejscu uplasowała się Irlandia. Jesteśmy natomiast w środku stawki w zestawieniu dotyczącym Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie liderem jest Estonia.

Najwięcej specjalistów od sztucznej inteligencji w naszym kraju zatrudnionych jest w sektorze usług IT i tworzenia oprogramowania - 58% w stosunku do 40% średniej unijnej. Zdecydowanie mniej niż w UE mamy ich natomiast w dziedzinie edukacji, głównie na uczelniach wyższych i w obszarze badań - 12,6% w stosunku do 24,5% średniej unijnej. Ich udział w przemyśle jest z kolei trzy razy mniejszy niż w Europie. Podobny odsetek - na poziomie ok. 4.3% - jest w finansach oraz w branży sprzętu i usług telekomunikacyjnych.

Ponad 30% zatrudnionych w Polsce specjalistów od sztucznej inteligencji pracuje w Warszawie. Kolejne miejsca zajmują Kraków (17%) i Wrocław (13%). Największymi pracodawcami dla specjalistów AI w naszym kraju są uczelnie wyższe (6 na 10 największych pracodawców) oraz międzynarodowe korporacje posiadające w Polsce centra badawczo-rozwojowe, jak np.: Intel, Nokia, Samsung, Aptiv).

Generalnie rynek pracy dla praktyków AI jest z natury rzeczy międzynarodowy 42% ekspertów AI w Unii Europejskiej studiowała na uczelni wyższej, która nie znajduje się w tym samym kraju, w którym obecnie pracują. W Polsce natomiast 67% specjalistów AI pracuje i studiuje lokalnie.

Specjaliści IT chcą być przede wszystkim ekspertami w swojej dziedzinie

Ponad połowę specjalistów w polskiej branży IT stanowią programiści - wynika z „Badania społeczności IT 2020”. Prawie połowa respondentów pracuje w softwarehouse’ach świadczących usługi dla firm zewnętrznych. Dwie trzecie specjalistów ukończyło studia wyższe. Tylko jedna czwarta chciałaby zarządzać ludźmi. Aspiracje zawodowe połowy skupiają się na rozwoju w kierunku eksperckim. 

Studia wyższe są od lat podstawową formą wykształcenia w polskiej branży IT. Według przeprowadzonego na początku roku przez Bulldogjob „Badania społeczności IT 2020” ukończyło je ponad 73% specjalistów IT (magisterskie 41% a inżynierskie/licencjackie 32%). Blisko 12% ankietowanych było jeszcze w trakcie studiów, a 14% wskazało średni poziom wykształcenia. 0,4% zadeklarowało wykształcenie podstawowe/gimnazjalne, tyle samo mogło pochwalić się posiadaniem stopnia doktora. Dominują kierunki techniczne, które wybrało 64% uczestników badania oraz ścisłe (24%). Nieco ponad 5% respondentów skończyło studia na kierunku humanistycznym.

Osoby, które dopiero przygotowują się do pracy w IT, najczęściej decydują się na studia (85%). W dalszej kolejności jako źródło wiedzy traktowane są blogi i artykuły tematyczne - korzysta z nich blisko 60% zamierzających podjąć pracę w branży IT. Osoby, które dopiero wchodzą na rynek pracy, często decydują się także skorzystać z nauki w formie kursów online (52% ankietowanych). Natomiast pracownicy, które zmieniają branżę, częściej decydują się na płatne kursy programowania (37%).

Polska branża IT to przede wszystkim programiści. Stanowią oni 57% wszystkich specjalistów. 13% ankietowanych pracuje na stanowisku administratora lub DevOpsa, a blisko 10% jako QA/Tester. Najmniejszą grupą są specjaliści UX/UI (1,5% odpowiedzi).

Wśród pracodawców dominują na polskim rynku softwarehouse'y, które świadczą usługi dla firm zewnętrznych. Zatrudnionych jest w nich 45% wszystkich specjalistów IT. Znacznie mniej pracuje w finansach i bankowości (12,3%) oraz w usługach internetowych (8,1%) i telekomunikacji (5,8%). Najmniej osób znalazło zatrudnienie w produkcji przemysłowej (1,5%), farmacji  (1,3%) i edukacji (1,0%).

Najwięcej specjalistów pracuje w firmach zatrudniających od 11 do 200 pracowników (36% badanych) oraz w dużych korporacjach zatrudniających powyżej 10 000 osób (18%). 3,2% osób zadeklarowało pracę jako freelancer.

Minął dopiero nieco ponad miesiąc od uruchomienia programu Poland. Business Harbour - rodzaju pakietowej pomocy w relokacji białoruskich informatyków do Polski, a już przyniósł wymierne efekty. – Wystawiono wizy 790 białoruskim specjalistom – poinformowała podczas panelu eksperckiego, zorganizowanego przez Sektorową Radę ds. Kompetencji – Informatyka, Monika Grzelak, przedstawicielka Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Panel ekspercki miał na celu ustalenie, w jakim stopniu takie inicjatywy mogą wzbogacić rynek specjalistów IT w Polsce.

W dyskusji brali udział przedstawiciele instytucji uruchamiających program, organizacji pośredniczących i firm, które zgłosiły do niego swój udział oraz członkowie Sektorowej Rady ds. Kompetencji-Informatyka. Podczas rozmowy poruszono temat aktualnej sytuacji firm IT na Białorusi, eksperci dyskutowali również o deficycie kompetencji na polskim rynku IT oraz o tym, jakie efekty może przynieść współpraca z zagranicznymi specjalistami.

Według danych Pracuj.pl specjaliści IT byli między styczniem a wrześniem tego roku trzecią, najbardziej poszukiwaną grupą specjalistów. Skierowanych do nich było 14% wszystkich ofert pracy opublikowanych przez pracodawców na portalu. Więcej ogłoszeń dotyczyło tylko handlowców i specjalistów obsługi klienta. 

W trzech pierwszych kwartałach 2020 r. pracodawcy zamieścili na portalu Pracuj.pl ponad 391 tys. ofert pracy. Było to o niecałe 10% mniej w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Najbardziej poszukiwanymi grupami specjalistów między styczniem a wrześniem tego roku byli: specjaliści od handlu i sprzedaży (33% ofert), specjaliści obsługi klienta (18%), eksperci IT (14%) i finansiści (13%). 

Taka właśnie kolejność zainteresowania pracodawców najbardziej poszukiwanymi zawodami utrzymuje się od kilku lat. Pandemia nie spowodowała w tym zakresie żadnych zmian. W 2019 roku 15% ogłoszeń z ofertami pracy opublikowanych na portalu Pracuj.pl dotyczyło specjalistów IT. Ta grupa zawodowa znalazła się wtedy również na trzecim miejscu pod względem liczby poszukiwanych pracowników. Na pierwszym miejscu byli specjaliści z zakresu handlu i sprzedaży (30%), na drugim specjaliści ds. obsługi klienta (21%). Za informatykami uplasowali się finansiści (13%). 

Pandemia nie zmieniła też w znaczący sposób generalnych preferencji pracodawców odnośnie poziomu zaawansowania kandydatów i oferowanych stanowisk pracy. Do specjalistów średniego szczebla skierowanych było 61% wszystkich opublikowanych między styczniem a wrześniem br. ogłoszeń. 13% ofert pracy dotyczyło ekspertów na stanowiska kierownicze. Do asystentów i praktykantów skierowano łącznie ok. 5% ofert. 

Jak sygnalizowali rekruterzy, na początku pandemii wzrosło zainteresowanie bardziej doświadczonymi kandydatami. Szczególnie w sektorze IT zwiększyło się zapotrzebowanie na ekspertów z kilkuletnim doświadczeniem, będących w stanie szybko wdrożyć się do pracy przy realizowanych projektach.

Trwają przygotowania do drugiej edycji Badania Kapitału Ludzkiego w Sektorze IT (SBKL IT).

Zespół roboczy Rady w ramach Komitetu ds. Badań i Analiz zaopiniował opracowany przez Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego projekt kwestionariusza dla pracodawców do przeprowadzenia badania potrzeb zatrudnieniowych firm branży IT. Podczas spotkania zespołu roboczego poddano pod dyskusję również propozycje kart kompetencji dla trzech nowych - w stosunku do poprzedniej edycji SBKL - ról zawodowych: Data Scientist, DevOPS - integracja operacji i rozwoju produktu oraz Product Owner/Manager. Zwrócono m. in. uwagę na użycie języka efektów uczenia w opisach kompetencji. 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020