Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Projekt „Utworzenie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji Sektora IT” jest realizowany w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w poszczególnych sektorach gospodarki Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.


Wartość projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji Sektora IT”: 2 510 096,07 zł w tym dofinansowanie ze środków europejskich 2 115 508,97 zł.

Projekt realizowany jest przez partnerstwo:

Lider Projektu: Polskie Towarzystwo Informatyczne

Partner Projektu: Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Celem projektu jest kompleksowa identyfikacja i prognozowanie potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych sektora IT w Polsce poprzez powołanie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji Sektora IT działającej co najmniej do 30.06.2023 r.
Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER - Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w poszczególnych sektorach gospodarki - poprzez realizację zadań wykonywanych przez Radę ds. Kompetencji Sektora IT (Radę). Finalnie zadania umożliwią wdrożenie przedsięwzięć systemowych przyczyniających się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów na rynku pracy (sektor IT). Do zadań tych należą przede wszystkim:
•rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w danym sektorze;
•współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie zintegrowania edukacji i pracodawców;
•określanie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w danym sektorze, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym powyżej 50 roku życia lub o niskich kwalifikacjach oraz zlecanie ww. badań;
•identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji;
•przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy, co w efekcie powinno wpłynąć na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego;
•przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb danego sektora w obszarze kompetencji do partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w danym sektorze.
Dzięki realizacji w/w zadań dojdzie do usystematyzowania wiedzy na temat potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych (w tym przypadku w sektorze IT), poprawy współpracy-zbudowania partnerstwa i wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami, które w największym stopniu zaangażowane są w kształtowanie rynku pracy: sferą edukacji formalnej i pozafomalnej, przedsiębiorcami instytucjami rynku pracy oraz innymi podmiotami, których działalność ma wpływ na szerokorozumianą politykę sektorową. Oddziaływanie na dostawców usług edukacyjnych, zarówno w sferze edukacji formalnej, jaki i pozaformalnej poprzez rekomendowanie zmian w doborze treści kształcenia uwzględniających najnowsze osiągnięcia naukowe, zmiany technologiczne oraz potrzeby rynku pracy będzie odpowiedzią na charakterystyczną dynamikę sektora. Ponadto dzięki analizowaniu i propagowaniu doświadczeń i wzorców międzynarodowych w zakresie programów kształcenia, specjalizacji oraz zapotrzebowania na poszczególne grupy specjalistów IT dojdzie do transferu najlepszych praktyk w tym obszarze.
Rada jest jednym z komponentów w Systemie Rad ds Kompetencji.

Sektorową Radę tworzą przedstawiciele następujących typów instytucji:

1) przedsiębiorstw tworzących sektor/organizacji pracodawców,

2) instytucji edukacji formalnej lub pozaformalnej prowadzących kształcenie i szkolenie zawodowe na potrzeby sektora,

3) związków zawodowych,

4) Wojewódzkich Rad Rynku Pracy,

5) instytucji pełniącej funkcję regulatora lub nadzoru dla sektora,

6) stowarzyszeń zawodowych,

7) innych podmiotów istotnych z punktu widzenia działalności Rady, np. Obserwatorium Rynku Pracy, itp.

Członkowie Rady działają w niej dobrowolnie i na podstawie woli współpracy. Każdy z członków uczestniczy w Radzie  na równych prawach.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020