Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Lista Ekspertów Rady (Kolejność na liście według daty akceptacji zgłoszenia przez Kapitułę)

dr inż. Dominik Strzałka - Kierownik Zakładu Systemów Złożonych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, członek Sektorowej Rady ds Kompetencji - Informatyka.

Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Informatyki oraz Wydziału Zarządzania PRz. Stypendysta Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (2004). Od 2009 doktor nauk technicznych. W kadencji 2012-2016 Prodziekan ds. rozwoju  WEiI, zaś w kadencji 2016-2019 Prodziekan ds. rozwoju i kontaktów z gospodarką WEiI. W latach 2009-2011 kierownik projektu POKL „Zwiększenie liczby absolwentów na kierunkach informatyka oraz matematyka”. Od 2011 do 2015 kierownik projektu POKL „Zostań Dobrym Inżynierem” (projekt wyróżniony przez NCBiR). W latach 2018-2019 kierownik projektu POWER "Elektronika dla branży automotive". Członek PTI, Associate Editor w IEEE Access, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych w czasopismach indeksowanych w WoS i Scopus. Zainteresowanie naukowe: termodynamika i uwarunkowania przestrzenno-czasowe przetwarzania w systemach komputerowych, systemy złożone.

Monika Adamczyk - Ekspert i Lider Zespołu Zarządzania zasobami informacyjnymi Zintegrowanej Platformy Analitycznej (ZPA) w Departamencie Rozwiązań Innowacyjnych Ministerstwa Cyfryzacji.

Doświadczony specjalista w zakresie technologii informacyjnych, bezpieczeństwa informacji, prywatności i nowych technologii. W swojej karierze zawodowej zaplanowała i dostarczyła wiele aplikacji i systemów IT dla organizacji międzynarodowych, agencji rządowych i sektora prywatnego, zarówno w USA, jak i w Europie. Jako niezależny ekspert ocenia wnioski projektowe złożone w ramach programów finansowania Komisji Europejskiej w dziedzinie ICT dla organizacji MŚP.

dr inż. Rafał Kołodziejczyk - adiunkt w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Od kilkunastu lat wykładowca akademicki oraz organizator i uczestnik wielu konferencji naukowych z zakresu bezpieczeństwa narodowego, cyberterroryzmu, wojen hybrydowych, ochrony danych osobowych, ochrony własności intelektualnej, zarządzania kryzysowego oraz technologii informacyjnej. Jest autorem kilku monografii i kilkudziesięciu artykułów z tego zakresu w publikacjach krajowych i zagranicznych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Inspektorem Ochrony Danych Osobowych oraz biegłym sądowym z zakresu informatyki. Jest ekspertem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka oraz Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

 

dr Danuta Morańska – Adiunkt w Instytucie Pedagogiki Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu

Ba­daczka zjawisk gospodarczych i społecznych związanych z rozwojem społeczeństwa informa­cyjnego. Ekspertka w zakresie nowoczesnej dydaktyki i zastosowania technologii informacyjnej w edukacji, nauczyciel akademicki, pedagog medialny, dydaktyk, edukator. Certyfikowany e-Na­uczyciel, egzaminator ECDL. Organizatorka konferencji naukowych poświęconych nowoczesnej edukacji w cyfrowym świecie. Inicjatorka projektów Forum Twórczych Nauczycieli i Forum Innowacyjności. W latach 2019–2020 roku znalazła się na liście 100 osób, które w wybitny sposób przyczyniły się do rozwo­ju umiejętności cyfrowych w Polsce. Jest autorką wielu publikacji naukowych oraz szkoleń. Aktualnie pełni funkcje wiceprezesa Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

 

Dokumenty dotyczące bazy ekspertów

  1. Regulamin Bazy Ekspertów (link)
  2. Wniosek o wpis do bazy ekspertów (doc)
  3. Wniosek o wpis do bazy ekspertów (pdf)

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020