Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Lista Ekspertów Rady (Kolejność na liście według daty akceptacji zgłoszenia przez Kapitułę)

dr inż. Dominik Strzałka - Kierownik Zakładu Systemów Złożonych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, członek Sektorowej Rady ds Kompetencji - Informatyka.

Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Informatyki oraz Wydziału Zarządzania PRz. Stypendysta Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (2004). Od 2009 doktor nauk technicznych. W kadencji 2012-2016 Prodziekan ds. rozwoju  WEiI, zaś w kadencji 2016-2019 Prodziekan ds. rozwoju i kontaktów z gospodarką WEiI. W latach 2009-2011 kierownik projektu POKL „Zwiększenie liczby absolwentów na kierunkach informatyka oraz matematyka”. Od 2011 do 2015 kierownik projektu POKL „Zostań Dobrym Inżynierem” (projekt wyróżniony przez NCBiR). W latach 2018-2019 kierownik projektu POWER "Elektronika dla branży automotive". Członek PTI, Associate Editor w IEEE Access, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych w czasopismach indeksowanych w WoS i Scopus. Zainteresowanie naukowe: termodynamika i uwarunkowania przestrzenno-czasowe przetwarzania w systemach komputerowych, systemy złożone.

dr inż. Rafał Kołodziejczyk - adiunkt w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Od kilkunastu lat wykładowca akademicki oraz organizator i uczestnik wielu konferencji naukowych z zakresu bezpieczeństwa narodowego, cyberterroryzmu, wojen hybrydowych, ochrony danych osobowych, ochrony własności intelektualnej, zarządzania kryzysowego oraz technologii informacyjnej. Jest autorem kilku monografii i kilkudziesięciu artykułów z tego zakresu w publikacjach krajowych i zagranicznych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Inspektorem Ochrony Danych Osobowych oraz biegłym sądowym z zakresu informatyki. Jest ekspertem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka oraz Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

 

dr Danuta Morańska – Adiunkt w Instytucie Pedagogiki Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu

Ba­daczka zjawisk gospodarczych i społecznych związanych z rozwojem społeczeństwa informa­cyjnego. Ekspertka w zakresie nowoczesnej dydaktyki i zastosowania technologii informacyjnej w edukacji, nauczyciel akademicki, pedagog medialny, dydaktyk, edukator. Certyfikowany e-Na­uczyciel, egzaminator ECDL. Organizatorka konferencji naukowych poświęconych nowoczesnej edukacji w cyfrowym świecie. Inicjatorka projektów Forum Twórczych Nauczycieli i Forum Innowacyjności. W latach 2019–2020 roku znalazła się na liście 100 osób, które w wybitny sposób przyczyniły się do rozwo­ju umiejętności cyfrowych w Polsce. Jest autorką wielu publikacji naukowych oraz szkoleń. Aktualnie pełni funkcje wiceprezesa Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Robert Ostrowski – ekspert IT, absolwent elektroniki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej (1990) i Polsko-Amerykańskich Podyplomowych Studiów Komercjalizacji Nauki i Technologii (2007).

Posiada udokumentowane doświadczenie w obszarze zarządzania systemami teleinformatycznymi, tworzenia oprogramowania użytkowego i edukacji informatycznej. Obok kariery inżynierskiej realizował się jako nauczyciel akademicki, nauczyciel zawodu i trener IT. Opiniował propozycje zawodów w branży IT w ramach opracowywania krajowego standardu kompetencji zawodowych. Wykonywał na zlecenie MEN oceny merytoryczne i dydaktyczne podręczników dla zawodu technik-informatyk. Dla Biura ECDL w Polskim Towarzystwie Informatycznym wdrażał polskie wersje certyfikatów e-Guardian i IT-Security. W 2020 r. opiniował dopuszczenie kwalifikacji do wpisu do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji oraz pełnił funkcję eksperta branżowego w projekcie wykonania Sektorowej Mapy Kwalifikacji sektora IT dla Instytutu Badań Edukacyjnych. Jest rzeczoznawcą w Izbie Rzeczoznawców PTI.

Sławomir Smugowski – asystent dydaktyczny na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z zakresu informatyki na uczelni oraz w szkolnictwie branży informatycznej. Autor publikacji z zakresu informatyki i dydaktyki, organizator i współorganizator konferencji informatycznych. W 2020 roku znalazł się na liście 100 osób Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce, które wyróżniający się sposób przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce.
Ekspert i członek grup (e-usługi, e-edukacja) tworzących Strategię Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego, ekspert Komisji Oceny Projektów w ramach RPO województwa śląskiego, ekspert i audytor technologiczny w konkursie Innowator Śląska w ramach projektu Enterprise Europe Network CIP.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego, członkiem Rady Sektorowej ds. Kompetencji Teleinformatyka i Cyberbezpieczeństwo i Przewodniczącym Komitetu ds. edukacji, w tym szkolnictwa branżowego, współzałożycielem i członkiem US Polish Trade Council Poland – Polsko Amerykańskiej Rady Współpracy. Pełnił funkcje prezesa, a aktualnie wiceprezesa Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Współzałożyciel i ekspert w Stowarzyszeniu CATG - Centrum Analiz Technologiczno-Gospodarczych.

Dokumenty dotyczące bazy ekspertów

  1. Regulamin Bazy Ekspertów (link)
  2. Wniosek o wpis do bazy ekspertów (doc)
  3. Wniosek o wpis do bazy ekspertów (pdf)

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020