Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Publikacje/raporty

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Informatyka przygotowała raport przedstawiający wyniki analizy istniejącej Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Informatycznego (SRK IT) oraz rekomendacje i wytyczne co do jej dalszego kształtu. Wyniki prac analitycznych posłużyły do sformułowania szczegółowej rekomendacji dotyczącej aktualizacji istniejącej lub opracowania nowej SRK IT.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem.

Loading...

Pandemia COVID-19, z którą od 11 marca 2020 r.2 zmaga się świat, ma ogromny wpływ na życie, zdrowie i zachowania społeczeństwa. Wymusiła ona podejmowanie przez rządzących wielu zmian w ustawodawstwie, często nagłych i restrykcyjnych, które miały i nadal mają potężny wpływ na gospodarkę. Skutki gospodarcze kryzysu związanego z COVID-19 są w poszczególnych sektorach i przedsiębiorstwach różne i zależą od szeregu czynników, tj. możliwości dostosowania do zakłóceń w łańcuchach dostaw oraz tego czy komponenty są składowane lub czy dany sektor działa na zasadzie produkcji „dokładnie na czas”3 . Pandemia oraz związana z nią kwarantanna wymusiła na firmach poszukiwania rozwiązań umożliwiających funkcjonowanie i współpracę (zarówno na poziomie wewnątrzfirmowym, jak i w kontakcie z klientami, podwykonawcami i dostawcami) w sposób zdalny. Było to ogromne wyzwanie zarówno dla firm starających się utrzymać na rynku w niepewnych czasach pandemii, jak i dla sektorów Informatyka (IT) oraz Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo (TCB), starających się sprostać niespotykanemu dotąd zapotrzebowaniu na usługi. Skala i tempo zmian wymusiły od sektorów IT i TCB opracowywanie nowych, skutecznych rozwiązań, umożliwiających bezpieczne funkcjonowanie firm wielu branż w czasie pandemii. Wiele z udostępnionych rozwiązań, jak rozpowszechnione spotkania w trybie on-line, wpisały się w standardy funkcjonowania firm i będą powszechnie stosowane nawet po zakończeniu pandemii.

Niniejsze badanie ma na celu identyfikację krytycznych obszarów i strategicznych potrzeb, a także luk kompetencyjnych w sektorach IT oraz TCB, wynikających z sytuacji związanej ze skutkami pandemii koronawirusa. Badanie ma na celu także identyfikację potrzeb kompetencyjnych ujawnionych przez pandemię i jej prognozowane skutki oraz weryfikację jakich kompetencji potrzebują firmy, żeby funkcjonować w rzeczywistości określonej warunkami wywołanymi przez COVID-19. Wyniki badania będą stanowić podstawę do tworzenia scenariuszy dla przyszłych działań szkoleniowych, edukacyjnych i doradczych w kontekście zapewnienia potrzebnych kwalifikacji i kompetencji, zapewniających sprawne funkcjonowanie biznesu w obliczu istniejących zakłóceń oraz prognozowanych skutków pandemii. Efektem badania będzie ustalenie, czy i jakie kompetencje okazały się niezbędne i których brakuje, bądź będzie brakować w najbliższym czasie, w kontekście spodziewanych konsekwencji pandemii dla sektorów IT oraz TCB.

Zapraszamy do zapoznania się z badaniem dotyczącym rynku pracy w IT i TCB.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Informatyka oraz Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo przygotowały drugą edycję raportu pt. „Potrzeby kompetencyjne w kontekście skutków pandemii koronawirusa”. Efektem prac są zbiorcze wyniki z badania dotyczącego działań antycovidowych w sektorach: Informatyka oraz Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem.

Loading...

Zdecydowana większość polskich przedsiębiorstw zleca zadania związane z ICT podmiotom zewnętrznym - wynika z raportu PARP.

W 2019 r. obsługę systemów teleinformatycznych zlecało zewnętrznym specjalistom 80,9% polskich firm. Największy odsetek był wśród podmiotów dużych - 88,6%. Niewiele jednak mniej korzystających z usług zewnętrznych specjalistów ICT było również wśród przedsiębiorstw średnich - 82,9% oraz małych - 80,2%.

Jednocześnie dużo zadań wykonywanych jest też przez specjalistów ICT zatrudnionych w polskich firmach, szczególnie dużych. Jak wynika z przygotowanego przez PARP „Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2021”, 85,1% dużych podmiotów gospodarczych zlecało wykonywanie zadań związanych z ICT własnym pracownikom. Wśród przedsiębiorstw średnich odsetek ten wynosił 47,5%, a w grupie firm małych 22,4%.

Generalnie w 2020 r. 25,2% firm na polskim rynku zatrudniało własnych specjalistów ICT (wzrost o 1,7 p.p. w stosunku do poprzedniego roku). Zauważalne jest jednak znaczące zróżnicowanie w poszczególnych grupach przedsiębiorstw. Wewnętrznych specjalistów ICT miało 83,3% podmiotów dużych, 45,5% średnich, oraz tylko 19,1% firm małych.

Zachęcamy do lektury raportu „Pokolenia – solidarni w rozwoju”, wydanego przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Fundację im. Stefana Batorego, gdzie pokazano zagrożenia i wyzwania w rozwoju Polski oraz przedstawiono alternatywną wobec obecnej wizję polityki gospodarczej.

Zdaniem autorów raportu źródłem problemów są zmiany demograficzne a tych nie rozwiążą transfery faworyzujące określone grupy. Trzeba znaleźć sposoby, aby potencjał wszystkich grup był wykorzystany. Większe świadczenia nie załatwią takich kwestii jak deficyt usług opiekuńczych czy konieczna zmiana modelu edukacji. Niezbędne jest stabilne inwestowanie w podnoszenie kompetencji osób na różnych etapach życia.

 

W raporcie pojawiają się także m.in. kwestie polityki równościowej i postulat poprawy sytuacji kobiet i rodziny.

Źródło: DGP, 15.11.2021

 

Raport: https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2021/11/Raport-pokolenia.pdf

Trudności z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników zgłasza w Polsce 81 proc. firm. W czołówce najbardziej poszukiwanych są informatycy.

Jak wynika z raportu ManpowerGroup „Niedobór talentów” pracownicy działów IT są trzecią, najbardziej pożądaną na rynku grupą specjalistów. Do bardziej poszukiwanych od nich należą tylko operatorzy produkcji i maszyn oraz pracownicy obszaru logistyki. Zapotrzebowanie na zajmujących pierwsze miejsce w zestawieniu specjalistów logistyki jest w dużej mierze związane z procesami cyfryzacji i rozwojem handlu elektronicznego.

W poprzedniej edycji badania, która miała miejsce pod koniec 2019 r. pracownicy IT znaleźli się poza listą 10 najtrudniejszych do pozyskania profesji. Innych specjalistów też jest zresztą coraz trudniej znaleźć. W 2019 r. problemy z rekrutacją zgłaszało ogółem 70 proc. firm, natomiast w 2018 r. 51 proc. przedsiębiorstw.

Sytuacja w Polsce jest na dodatek gorsza niż w innych krajach na świecie. W skali globalnej generalny niedobór talentów odczuwa 69 proc. pracodawców przy 81 proc. na rynku polskim. Również z fachowcami IT jest lepiej na świecie niż u nas. W zestawieniu globalnym znaleźli się oni na czwartym miejscu wykazu najbardziej poszukiwanych specjalistów, a w Polsce na trzecim.

Jeśli chodzi o Europę, to są jednak kraje, które mają większe problemy rekrutacyjne niż Polska. Najtrudniej generalnie jest pozyskać specjalistów we Francji (88 proc. firm zgłaszających niedobory), Rumunii (86 proc.) i Włoszech (85 proc.). Silny niedobór talentów odczuwany jest także w Turcji, Szwajcarii, Belgii (po 83 proc.) i w Niemczech (82 proc.). Najmniejsze trudności rekrutacyjne na Starym Kontynencie występują w Norwegii (62 proc.), Chorwacji (61 proc.) oraz w Portugalii (60 proc.).

88% specjalistów i menedżerów uważa, że w ich organizacji powinny zostać wprowadzone większe możliwości pracy zdalnej - wynika z raportu "Elastyczność specjalistów i menedżerów na rynku pracy”.

Dla co dziesiątego uczestnika badania praca zdalna ma tak dużą wartość, że byłby skłonny zaakceptować niższe wynagrodzenie w zamian za zwiększenie możliwości zdalnego wykonywania swoich obowiązków zawodowych. Jedynie 2% ankietowanych nie widzi potrzeby zwiększania możliwości pracy zdalnej przez pracodawców.

Jak pokazują wyniki badania przeprowadzonego przez Antal i Cushman & Wakefield w drugim kwartale 2021 r., specjaliści i menedżerowie preferują pracę zdalna niezależnie od wieku czy też liczby domowników. Doceniają takie jej elementy jak: elastyczność, oszczędność czasu w związku z brakiem dojazdów, poszerzenie dostępnych ofert pracy. 78% respondentów preferuje pracę indywidualną w skupieniu online, a 56% chciałoby pracować kreatywnie z domu.

Za największą wadę zdalnego modelu pracy uznawany jest brak możliwości bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem. Mimo rosnącej popularności  spotkań online wciąż jest odczuwany brak możliwości rzeczywistego spotkania ze współpracownikami Z tego powodu 59% respondentów wskazuje, że preferowanym miejscem grupowej burzy mózgów jest biuro. Z kolei 54% specjalistów i menedżerów chciałoby, aby praca zespołowa w układzie open space odbywała się w biurze.

Najbardziej popularnymi cyfrowymi narzędziami pracy są dzisiaj smartfony - wynika z raportu „Cyfrowa ewolucja kariery. Technologie w pracy w oczach Polaków” opracowanego przez Pracuj.pl. Ponad trzy czwarte Polaków korzysta ze smartfona przynajmniej raz w tygodniu w celach zawodowych. Dwie trzecie uważa, że kompetencje cyfrowe będą coraz ważniejsze na rynku pracy.

66% uczestników badania przeprowadzonego przez Pracuj.pl uważa, że rozwój cyfrowy zwiększył dostęp do narzędzi pracy. Najbardziej popularnymi narzędziami cyfrowymi w pracy okazują się być smartfony. Codziennie do celów zawodowych korzysta z nich 60% ankietowanych. Na dalszych miejscach znalazły się: przeglądarki internetowe, laptopy, aplikacje mobilne i komputery stacjonarne, z których codziennie korzysta 31% badanych. Rośnie też popularność rozwiązań chmurowych. Z oprogramowania w chmurze korzysta codziennie w celach zawodowych 16% pracowników. 2 na 3 pracowników korzysta w godzinach pracy z mediów społecznościowych, ale tylko 15% wyłącznie do celów służbowych. Na czele kanałów używanych do celów zawodowych znajdują się Facebook i Youtube.

66% badanych uważa, że kompetencje cyfrowe będą coraz ważniejsze na rynku pracy. 72% jest zdania, że rozwój technologii będzie zmuszał pracowników do coraz częstszego nabywania nowych umiejętności.
Jednocześnie 67% respondentów ocenia pozytywnie swoje kompetencje cyfrowe. 44% uczestników badania stwierdza przy tym, że zbyt niskie zdolności techniczne mogą stwarzać im trudności na rynku pracy. Tylko jednak 3,5% badanych ma negatywną opinię o swoich kompetencjach cyfrowych.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020