Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Pandemia nie spowolniła cyfryzacji, wręcz odwrotnie, przyczyniła się do jej rozwoju. Znacząco wzrosło zapotrzebowanie na usługi telekomunikacyjne: o 50% w przypadku usług głosowych i o 40% – transmisji danych. Co więcej, zmiany te w dużej mierze utrwalą się. To wyraźnie pokazuje, że w obecnym świecie dla gospodarki kluczowa jest łączność i cyfryzacja - zdalny dostęp do zasobów, możliwość interakcji na odległość, zdalna obsługa procesów. Stan rynku usług telekomunikacyjnych i informatycznych IT warunkuje kondycję całej gospodarki, rozwiązania ICT towarzyszą praktycznie wszystkim rodzajom aktywności gospodarczej i muszą rosnąć razem z nią, a nawet szybciej.

Doświadczenia wyniesione z funkcjonowania firm w okresie pandemii skłaniają do zastanowienia się nad wadami i zaletami poszczególnych modeli pracy. Jaki wariant - zdalny, hybrydowy, czy biurowy - będą w najbliższym czasie wybierać w pierwszym rzędzie pracodawcy? Jak poszczególne formy wykonywania obowiązków służbowych oceniają pracownicy? Odpowiedzi na te i podobne pytania miało dostarczyć badanie przeprowadzone przez firmy: Antal i Corees Polska. Jego wyniki prezentuje raport “Model pracy a efektywność i zadowolenie pracowników”.  

Pod względem efektywności najbardziej, zdaniem pracodawców, sprawdza się praca zdalna. Oceniło tak 92% uczestników badania. Na pracę w biurze wskazało 89% respondentów. O 7% mniej pozytywnych opinii otrzymała praca w modelu hybrydowym.

49% badanych przez ostatnie miesiące pracowało w sposób zdalny. Osób, które pracę wykonywały hybrydowo, czyli i z biura i zdalnie, było 43%. Tylko 9% pracowników swoje obowiązki wykonywało będąc na miejscu w biurze.

Pandemia, jak twierdzą autorzy raportu, pozwoliła firmom zweryfikować różne modele organizacji pracy i przystosować się ostatecznie do dominującego trybu online. Modyfikacji wymagała infrastruktura techniczna, konieczne było również zapewnienie bezpieczeństwa danych. 52% firm przyznało, że musiało wprowadzić nowe procedury i uaktualnić swoje systemy.

Forum Innowacyjności to projekt Instytutu Innowacyjnej Edukacji przy współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Humanitas oraz Radą Sektorową ds. Kompetencji Informatyka. Głównym założeniem inicjatywy jest upowszechnienie wśród interesariuszy zewnętrznych najnowszej wiedzy na temat nowoczesnej administracji.  W marcu odbędzie się druga edycja tego Forum dla administracji.

 

FORUM INNOWACYJNOŚCI 

E-administracja w praktyce 

24 marca 2021 r. godz. 12.00 - 15.00 

 

Forum Innowacyjności to projekt Instytutu Innowacyjnej Edukacji przy współpracy z Instytutem Pedagogiki Wyższej Szkoły Humanitas oraz Sektorową Radą ds. Kompetencji Informatyka. Głównym założeniem inicjatywy jest upowszechnienie wśród interesariuszy zewnętrznych najnowszej wiedzy na temat nowoczesnej edukacji. Forum Innowacje w edukacji obejmuje dwa seminaria poświęcone kompetencjom nauczycieli umożliwiających im realizację zadań zawodowych adekwatnie do potrzeb zmieniającego się świata.

FORUM INNOWACYJNOŚCI 

Innowacje w edukacji 

17 marca 2021 r. godz. 15.00 - 18.00 

 

Nowoczesna dydaktyka szkolna i przedszkolna 

Kształtowanie kompetencji kluczowych 

Kompetencje kluczowe a informatyczne kompetencje zawodowe
 

Funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym wymaga od obywateli nowych kompetencji, które pozwolą im na sprawne i bezpieczne funkcjonowanie w rzeczywistości zdominowanej przez nowoczesne technologie. Określenie nowego katalogu kompetencji kluczowych i wdrożenie obowiązku ich kształcenia u uczniów w polskich przedszkolach i szkołach postawiło przed nauczycielami niezwykle ważne, ale i trudne wyzwanie cywilizacyjne. By sprostać oczekiwaniom edukacja musi się zmienić stwarzając młodym ludziom przestrzeń do rozwoju kompetencji przyszłości takich jak kreatywność, kompetencje społeczne, cyfrowe i przede wszystkim umiejętności uczenia się, by szybko dostosowywać się do zachodzących zmian i uczestniczyć w ich kreacji. Od nauczycieli, ich wiedzy i umiejętności, a także kreatywności i innowacyjności zależy, w jakim zakresie zadanie to zostanie zrealizowane.  

  

FORUM INNOWACYJNOŚCI 

Innowacje w edukacji 

14 kwietnia 2021 r. godz. 15.00 - 18.00 

 

Certyfikacja kompetencji metodycznych i cyfrowych nauczycieli 

Nowoczesna szkoła to szkoła skupiona na uczniu, szkoła w której stale poszukuje się nowych rozwiązań organizacyjnych i metodycznych zapewniających dzieciom i młodzieży  najlepsze warunki do uczenia się i rozwoju. Nowoczesna szkoła to szkoła, która zapewnia swoim uczniom wykształcenie kompetencji oczekiwanych w przyszłości. Nowoczesna szkoła wymaga innowacyjnych nauczycieli, którzy, by sprostać wyzwaniom cywilizacyjnym, stale poszerzają swoją wiedzę merytoryczną i metodyczną. Nie ulega wątpliwości, że od wiedzy i umiejętności pedagogów zależy jakość procesu uczenia się uczniów. Dlatego coraz częściej mówimy o certyfikacji kompetencji metodycznych i cyfrowych nauczycieli.

Uczestnictwo w seminariach jest bezpłatne.  

Seminaria zostaną przeprowadzone w formule zdalnej.

https://www.humanitas.edu.pl/forum_innowacyjnosci#faq_tab_19121

 

Raport „Nowy cyfrowy zielony ład”, przygotowany przez centrum analityczne Polityka Insight, którego partnerem jest Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji oraz Orange Polska, skupia się na roli cyfryzacji i nowych technologii w walce z negatywnymi zmianami klimatycznymi. Zawiera też przegląd już podejmowanych przez sektor ICT działań w tym zakresie, wskazuje szanse i wyzwania dla zielonej cyfryzacji oraz proponuje rekomendacje dla decydentów politycznych, unijnych oraz przedstawicieli branży.

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020