Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Forum Innowacyjności to projekt Instytutu Innowacyjnej Edukacji przy współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Humanitas oraz Radą Sektorową ds. Kompetencji Informatyka. Głównym założeniem inicjatywy jest upowszechnienie wśród interesariuszy zewnętrznych najnowszej wiedzy na temat nowoczesnej administracji.  W marcu odbędzie się druga edycja tego Forum dla administracji.

 

FORUM INNOWACYJNOŚCI 

E-administracja w praktyce 

24 marca 2021 r. godz. 12.00 - 15.00 

 

Forum Innowacyjności to projekt Instytutu Innowacyjnej Edukacji przy współpracy z Instytutem Pedagogiki Wyższej Szkoły Humanitas oraz Sektorową Radą ds. Kompetencji Informatyka. Głównym założeniem inicjatywy jest upowszechnienie wśród interesariuszy zewnętrznych najnowszej wiedzy na temat nowoczesnej edukacji. Forum Innowacje w edukacji obejmuje dwa seminaria poświęcone kompetencjom nauczycieli umożliwiających im realizację zadań zawodowych adekwatnie do potrzeb zmieniającego się świata.

FORUM INNOWACYJNOŚCI 

Innowacje w edukacji 

17 marca 2021 r. godz. 15.00 - 18.00 

 

Nowoczesna dydaktyka szkolna i przedszkolna 

Kształtowanie kompetencji kluczowych 

Kompetencje kluczowe a informatyczne kompetencje zawodowe
 

Funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym wymaga od obywateli nowych kompetencji, które pozwolą im na sprawne i bezpieczne funkcjonowanie w rzeczywistości zdominowanej przez nowoczesne technologie. Określenie nowego katalogu kompetencji kluczowych i wdrożenie obowiązku ich kształcenia u uczniów w polskich przedszkolach i szkołach postawiło przed nauczycielami niezwykle ważne, ale i trudne wyzwanie cywilizacyjne. By sprostać oczekiwaniom edukacja musi się zmienić stwarzając młodym ludziom przestrzeń do rozwoju kompetencji przyszłości takich jak kreatywność, kompetencje społeczne, cyfrowe i przede wszystkim umiejętności uczenia się, by szybko dostosowywać się do zachodzących zmian i uczestniczyć w ich kreacji. Od nauczycieli, ich wiedzy i umiejętności, a także kreatywności i innowacyjności zależy, w jakim zakresie zadanie to zostanie zrealizowane.  

  

FORUM INNOWACYJNOŚCI 

Innowacje w edukacji 

14 kwietnia 2021 r. godz. 15.00 - 18.00 

 

Certyfikacja kompetencji metodycznych i cyfrowych nauczycieli 

Nowoczesna szkoła to szkoła skupiona na uczniu, szkoła w której stale poszukuje się nowych rozwiązań organizacyjnych i metodycznych zapewniających dzieciom i młodzieży  najlepsze warunki do uczenia się i rozwoju. Nowoczesna szkoła to szkoła, która zapewnia swoim uczniom wykształcenie kompetencji oczekiwanych w przyszłości. Nowoczesna szkoła wymaga innowacyjnych nauczycieli, którzy, by sprostać wyzwaniom cywilizacyjnym, stale poszerzają swoją wiedzę merytoryczną i metodyczną. Nie ulega wątpliwości, że od wiedzy i umiejętności pedagogów zależy jakość procesu uczenia się uczniów. Dlatego coraz częściej mówimy o certyfikacji kompetencji metodycznych i cyfrowych nauczycieli.

Uczestnictwo w seminariach jest bezpłatne.  

Seminaria zostaną przeprowadzone w formule zdalnej.

https://www.humanitas.edu.pl/forum_innowacyjnosci#faq_tab_19121

 

Raport „Nowy cyfrowy zielony ład”, przygotowany przez centrum analityczne Polityka Insight, którego partnerem jest Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji oraz Orange Polska, skupia się na roli cyfryzacji i nowych technologii w walce z negatywnymi zmianami klimatycznymi. Zawiera też przegląd już podejmowanych przez sektor ICT działań w tym zakresie, wskazuje szanse i wyzwania dla zielonej cyfryzacji oraz proponuje rekomendacje dla decydentów politycznych, unijnych oraz przedstawicieli branży.

 

70% uczestników badania przeprowadzonego przez Hays Poland twierdzi, że w 2021 roku wzrosną wynagrodzenia pracowników z sektora IT i telekomunikacji. Tylko 1% respondentów przewiduje spadek płac. Reszta nie spodziewa się zmian.

Dla porównania, w roku 2020 płace wzrosły w 60% przypadków, zostały obniżone w 8% firm, a bez zmian pozostały u 32% pracodawców.

Ponad połowa firm (55%) z sektora IT i telekomunikacji planuje zatrudnić w 2021 roku nowych, stałych pracowników. Żadnych planów rekrutacyjnych nie ma 9% organizacji. 26% będzie zatrudniać zarówno pracowników stałych jak i zewnętrznych, tymczasowych oraz kontraktowych, a 10% tylko pracowników zewnętrznych, tymczasowych lub kontraktowych.

Z „Raportu płacowego IT Contracting 2021” firmy Hays wynika, że również 55% firm spodziewa się trudności w pozyskiwaniu nowych pracowników. Problemów w tym zakresie nie przewiduje 28% badanych. Za najtrudniejsze w pozyskaniu wskazano kompetencje: IT/cyfrowe (72% odpowiedzi), techniczne (24%), menedżerskie/kierownicze (20%), inżynieryjne (18%) i sprzedażowe (14%). 

Z kolei 37% pracowników deklaruje zamiar zmiany pracy w ciągu najbliższego roku. Jako główny powód planów zmiany pracy wskazywano wynagrodzenie i dodatki pozapłacowe (73%). Na dalszych miejscach były: brak możliwości rozwoju (48%), charakter wykonywanej pracy (33%) i lokalizacja (23%). 26% zatrudnionych nie myśli obecnie o zmianie pracy.

96% pracowników w sektorze IT i telekomunikacji korzysta aktualnie z rozwiązań pracy elastycznej, m.in. pracy zdalnej.

Z całością raportu płacowego Hays można zapoznać się na stronie: https://www.hays.pl/raport-placowy/itc?_ga=2.112563140.1734795161.1614335749-718180201.1613994446 .

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020