Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Kontynuując rozpoczętą w 2018 r. współpracę z Komitetem Technicznym 428 Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN/TC 428 Digital competences and ICT Professionalism) w lipcu  ub. r. Sektorowa Rada ds Kompetencji – Informatyka wystąpiła z inicjatywą powołania Komitetu Technicznego w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Zgodnie z wymaganiami PKN dotyczącymi powołania KT Rada zebrała wymaganą liczbę członków – organizacji i instytucji zainteresowanych rozwojem kompetencji specjalistów ICT z wykorzystaniem e-CF – europejskiej ramy kwalifikacji ICT.

Do składu inicjatywnego Komitetu Technicznego  – obok Polskiego Towarzystwa Informatycznego – zaprosiliśmy Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji, Łódzką Izbę Gospodarczo-Handlową, Politechnikę Rzeszowską i Politechnikę Koszalińską. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Normalizacyjnej PKN, 28 czerwca 2022 r. Prezes PKN  powołał Komitet Techniczny nr 337 ds. Kompetencji ICT w powyższym składzie.

Przedstawicielami członków KT 337 są Bogusław Dębski i Tomasz Kulisiewicz (PTI), Beata Ostrowska (PIIT), Paweł Litwin i Dominik Strzałka (Politechnika Rzeszowska), Karol Pruski (ŁIPH) oraz Tomasz Królikowski (Politechnika Koszalińska). W głosowaniu przewodniczącym KT 337 został wybrany Tomasz Kulisiewicz, sekretarz naszej Rady. Sekretarzem i konsultantem KT 337 ze strony PKN jest p. Paulina Rutkowska.

KT 337 w strukturze PKN znajduje się w Sektorze Technik Informacyjnych i Komunikacji (STI). W swoich pracach KT 337 zajmuje się m. in. opracowaniem polskiej wersji obowiązującej normy PN-EN 16234-1:2020-05 –"Struktura e-kompetencji (e-CF) – Wspólna europejska struktura dla specjalistów ICT we wszystkich sektorach przemysłu –Część 1: Zasady ogólne” oraz upowszechnianiem tej normy w celu usystematyzowania struktury kompetencji w polskiej branży teleinformatycznej oraz podniesienia poziomu kompetencji profesjonalistów ICT. Kontynuuje współpracę z KT  428 Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego. W miarę pojawiania się kolejnych dokumentów CEN/TC 428 towarzyszących schematowi e-CF/normie PN-EN 16234 raportów technicznych (TR), poradników metodycznych, wskaźników i metryk, specyfikacji technicznych (TS) oraz wytycznych tworzenia sylabusów oraz ram etycznych dla profesjonalistów ICT Komitet Techniczny 337 zajmuje się także współpracą w przygotowywaniu polskich wersji tych dokumentów oraz ich propagowaniem w krajowym sektorze ICT.

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego p. Ewa Zielińska, 22 lipca br. powołała Tomasza Kulisiewicza na Przewodniczącego Komitetu Technicznego nr 337 oraz czlonka Rady Sektorowej Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji PKN.

PTI oraz PIIT są już członkami kilku Komitetów Technicznych PKN – PTI jest członkiem KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania, KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych, KT 288 ds. Multimediów, KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia, zaś PIIT jest członkiem KT 327 ds. Wydajności Materiałowej Urządzeń Związanych z Energią.

Tomasz Kulisiewicz jako przedstawiciel Rady poprowadził panel dyskusyjny zamykający dwa dni 25. jubileuszowej edycji konferencji Stowarzyszenia Miasta w Internecie, która odbyła się 22-23 czerwca 2022 r. w Warszawie. W dyskusji dotyczącej doświadczeń z  25 lat realizacji projektów centralnych, regionalnych i lokalnych i dalszych perspektyw cyfrowej transformacji i rozwoju w perspektywie do 2030 r. wzięli udział Michał Ptaszyński, wicedyrektor Departamentu Rozwoju Cyfrowego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, dr inż. Ewa Janczar, obecnie członek zarządu Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego, przez lata wiceprezes Rady Gmin i Regionów Europy oraz zastępca dyrektora Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, a także dwóch przedstawicieli powiatowego i gminnego poziomu administracji samorządowej: Adam Korta, starosta powiatu Bochni oraz Marcin Skonieczka, wójt gminy Płużnica. Zapis dyskusji dostępny jest pod adresem https://25.kmwi.pl/materialy-pokonferencyjne/101,dyskusja, a cały bogaty przebieg konferencji zatytułowanej „Cyfrowa tożsamość samorządów: perspektywa 2030 - globalne wyzwania, motory zmiany, liderzy transformacji”, znajduje się na stronie https://25.kmwi.pl/

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z ekspertami rynku pracy, przedstawicielami Rady Programowej ds. Kompetencji oraz Sektorowych Rad ds. Kompetencji wybrała laureatów konkursu Pracodawca Jutra. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 89 inicjatyw na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego w firmach. Pracodawcy, ubiegający się o nagrodę w konkursie, musieli wykazać, że podejmowane przez nich działania, mają charakter kompleksowy, zostały przygotowane w sposób przemyślany, a udział w nich faktycznie przyczynił się do zwiększenia wiedzy lub umiejętności pracowników. Gala wręczenia nagród laureatom, odbyła się 9 czerwca w Warszawie. Wręczono 5 nagród przyznanych przez Kapitułę Konkursu oraz 15 nagród branżowych przyznanych przez Kapituły Sektorowe utworzone przez rady sektorowe. Kapituły Sektorowe zdecydowały także o wyróżnieniu 3 inicjatyw.

Zapraszamy do zapoznania się z programem szkoleniowo-stażowym NASK #KarieraJutra!. Jest on skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą firmę na terytorium Polski i chcą przyjąć przeszkolonego stażystę na opłacony program stażowy. W bieżącej turze czas na rejestrację firm jest tylko do 27 czerwca.

Dlaczego warto wziąć udział?

  • Umiejętności stażystów zostały zweryfikowane przez Google oraz SGH.
  • Program stażowy jest opłacony z budżetu Państwa.
  • Kariera Jutra to szansa na przyjęcie stażysty, który jest specjalistą w obszarze marketingu internetowego.
  • Stażyści mają szeroki wachlarz umiejętności - Od performance marketingu, przez analizę danych, UX, podstawy zarządzania i biznesu, aż po rozwiązania chmurowe w biznesie i marketingu.

Więcej informacji na temat programu i formularz aplikacyjny znajduje się TUTAJ.

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru miesięcznika „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań”, który jest kolejnym z serii raportów monitoringowych ogólnych, realizowanych w ramach usługi infobrokeringu na potrzeby Rady Programowej ds. Kompetencji (link).

Zapraszamy do zapoznania się z raportem tematycznym poświęconym prognozowaniu zmian na rynku pracy pn. „Prognozowane zmiany na rynku pracy. Przegląd scenariuszy” (link). Raport pokazuje aktualne badania i prognozy dla Polski i Unii Europejskiej.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020