Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

W ramach obchodów sześćdziesięciolecia traktatów rzymskich Komisja Europejska zorganizowała 23 marca br. w Rzymie Dzień Technologii Cyfrowych, w którym uczestniczyli ministrowie krajów UE zajmujący się w swoich krajach nauką, badaniami i cyfryzacją.

28 marca 2017 r. odbyło się Seminarium konsultacyjno - informacyjne  dla interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, które zorganizował Instytut Badań Edukacyjnych. 

Tylko do najbliższego piątku można wziąć udział w kolejnej edycji badania Harvey Nash/KPMG. Badanie realizowane już dziewiętnasty raz i jest częścią jednego z najbardziej kompleksowych raportów globalnych dotyczących szeroko pojętej roli Liderów IT.

Zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie: badanie liderów IT

14 marca w hotelu Novotel w Warszawie członkowie prezydium Rady wzięli udział w konferencji „Poziom 5 – brakujące ogniwo. Społeczeństwo, uczelnia, rynek pracy.” zorganizowanej przez Fundację Rektorów Polskich (FRP) oraz Pearson Central Europe. Jest to szczególnie istotne zagadnienie dla podnoszenia kompetencji kadr zawodowych w Polsce w kontekście zadań, przed którymi stoi nasza Rada, jak i z uwagi na trwające prace nad rządowym projektem reformy szkolnictwa wyższego. Patronat nad wydarzeniem objęły MEN i MNiSW.

Jak przekonują przedstawiciele FRP, zmiany powinny uwzględnić wprowadzenie tzw. „krótkich cykli kształcenia”, co ma przyczynić się m.in. do wyrównania szans edukacyjnych i zwiększenia perspektyw absolwentów szkół średnich na rynku pracy. O szansach i możliwościach związanych z wdrożeniem zmian debatowali przedstawiciele świata akademickiego oraz rządu w kontekście przedstawionego przez organizatorów konferencji podsumowania trzyletniego projektu badawczego, w ramach którego przeanalizowano możliwość wprowadzenia przez polskie uczelnie tzw. krótkich cykli kształcenia”. Punktem wyjścia do proponowanych zmian jest Polska Rama Kwalifikacji (PRK), czyli system porządkujący wiedzę i kompetencje uzyskiwane w poszczególnych etapach kształcenia w Polsce. Zdaniem organizatorów konferencji, w ramach PRK występuje „brakujące ogniwo”, poziom 5, odpowiadające tzw. krótkim cyklom kształcenia. Poziom ten jest w wielu krajach europejskich wypełniony przez edukację zawodową i znajduje się na liście poziomów zdefiniowanych w procesie bolońskim.

Zapraszamy do wzięcia udziału w inicjatywie European ICT Professional Profiles. Głównymi elementami inicjatywy są kompetencje zawarte w Europejskiej Ramie e-Kompetencji (European e-Competence Framework e-CF). Zadaniem Europejskiej Ramy jest wspieranie rosnącej społeczności użytkowników w Europie oraz poza nią. W materiałach opublikowanych przez CEN (European Committee for Standardization) w 2012 r. jako CEN Workshop Agreement (ICT Professional Profiles CWA 16458), a następnie zaktualizowanych w 2013 r. z uwzględnieniem e-CF w wersji 3.0, określono 23 rodzaje profili zawodowych ICT. Są one narzędziem, które może być rozwijane przez szeroką grupę specjalistów oraz organizacji w całej Europie.

Dążąc do utrzymania i poprawy jakości, dojrzałości i przydatności CEN ICT Skills Workshop podjął działania mające na celu aktualizację profili zawodowych ICT. Kolejne wydanie ICT Professional Profiles planowane jest na początku przyszłego roku. Kluczowym elementem tego procesu jest systematyczne zbieranie oraz analizowanie informacji zwrotnych od interesariuszy dotyczących obecnej przydatności profili zawodowych ICT i pojawiających się nowych trendów biznesowych. 

Wszelkie sugestie są mile widziane i można je wyrazić wypełniając ankietę pod adresem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EuropeanICTProfessionalProfilesinaction

Ankietę można wypełniać do dnia 21 kwietnia 2017 roku.

Zapraszamy do wzięcia udziału w inicjatywie!

Komisja Europejska opublikowała indeks DESI (Digital Economy and Society Index), którego głównym zadaniem jest skwantyfikowanie danego kraju z uwagi na stopień jego cyfryzacji. Polska z uwagi na ranking DESI zajmuje w Europie dopiero 24 miejsce.

Więcej informacji pod adresem: Indeks DESI

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020