Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu, jakiego udzielił Sektorowej Radzie ds. Kompetencji Informatyka pan Marcin Bochenek, Dyrektor Pionu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Narodowym Instytucie Badawczym NASK. Wywiad został nagrany podczas II Forum Edukacji i Biznesu Edumixer 2018.

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu, jakiego udzieliła Sektorowej Radzie ds. Kompetencji Informatyka pani Agnieszka Gajewska, Kierownik Zespołu IT Szkoła w Narodowym Instytucie Badawczym NASK. Wywiad został nagrany podczas II Forum Edukacji i Biznesu Edumixer 2018.

Prezydent podpisał ustawę o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, której celem będzie działanie na rzecz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorców i ich rozwoju w obszarze Przemysłu 4.0.

Platforma Przemysłu Przyszłości ma wspierać przedsiębiorców w obszarze transformacji cyfrowej – w zakresie procesów, produktów i modeli biznesu. Transformacja ma bazować na wykorzystaniu rozwiązań z obszaru automatyzacji, sztucznej inteligencji, technologii ICT i pokrewnych.

Podczas posiedzenia Prezydium Rady, które odbyło się 18 stycznia 2019 r. omówiono następujące sprawy, zgodnie z zaproponowanym porządkiem posiedzenia:

  1. zaawansowanie procesu zmiany budżetu i aneksowania umowy z PARP;
  2. prototyp ankiety do przygotowania rekomendacji dla PARP;
  3. włączenie członków Rady do ankietowania firm - uchwała Prezydium;
  4. informacja o opinii dotyczącej programu studiów informatycznych II stopnia;
  5. informacje o wymianie członków Rady.

Beata Ostrowska (przewodnicząca Rady) i Tomasz Kulisiewicz (sekretarz) omówili  projekt  przeprowadzenia badania rekomendacji w zakresie potrzeb kompetencyjnych w sektorze IT. Członkowie Prezydium Rady otrzymali prototyp ankiety, która będzie narzędziem badawczym w tym zakresie, do zaopiniowania.

Podjęto również uchwałę zobowiązującą członków Rady do aktywnych działań polegających na wskazaniu w ich otoczeniu zawodowym, biznesowym i regionalnym firm,  instytucji otoczenia biznesu oraz organizacji, do których zostanie skierowana ankieta badawcza na potrzeby rekomendacji.

Protokół z posiedzenia i podjęta uchwała dostępne są w Repozytorium dla zalogowanych członków  i  współpracowników Rady.

PARP w dniu 24 stycznia br. zaprasza do swojej siedziby na ul. Pańską 81/81 w Warszawie na spotkanie informacyjne dotyczące tworzenia i funkcjonowania sektorowych rad ds. kompetencji.
Na spotkaniu zainteresowani utworzeniem nowej sektorowej rady ds. kompetencji będą mogli poznać m.in. kryteria i założenia naboru oraz zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu. Omówiony zostanie także wzór studium wykonalności Sektorowej Rady ds. Kompetencji.

Rada sektorowa bierze udział w ostatnim etapie konsultacji

Projektowane rozporządzenie jest pochodną nowelizacji ustawy Prawo oświatowe. Proponowane zmiany legislacyjne mają się przyczynić do lepszego dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb gospodarki.

Rozporządzenie określa ogólne cele i zadania kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz podstawy programowe kształcenia w tych zawodach. Precyzuje także dodatkowe umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zawodów oraz zestawy celów kształcenia i treści nauczania opisane w formie oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych w odniesieniu do tych umiejętności.

Projektowane rozporządzenie uwzględnia zawody dotychczas wprowadzone do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, wprowadza zmiany w zakresie niektórych zawodów, a także określa nowe zawody wprowadzone do kształcenia w systemie oświaty – na podstawie wniosków właściwych ministrów – wraz z wyodrębnionymi w nich kwalifikacjami. We wcześniejszych spotkaniach konsultacyjnych organizowanych przez MEN w na ten temat brała udział Przewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka, Beata Ostrowska.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020