Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Od uruchomienia projektu Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka odbyło się już 10 posiedzeń Rady  – najnowsze miało miejsce 1 kwietnia br. Było okazją do podsumowania działań Rady od poprzedniego jej posiedzenia w grudniu ub. r. i nakreślenia planów na ten rok.

Z oczywistych względów Rada działa teraz w trybie zdalnym i taką formę mają wystąpienia jej przedstawicieli na konferencjach,  seminariach i spotkaniach. W ubiegłym roku Rada włączyła się w projekt „Forum Innowacyjności”, realizowany przez  Wyższą Szkołę Humanitas, którego głównym założeniem jest upowszechnienie najnowszej wiedzy na temat głównych kierunków przemian w edukacji, administracji i przemyśle, związanych ze zmianami cywilizacyjnymi i koniecznością kształcenia w społeczeństwie kompetencji kluczowych na miarę potrzeb rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego. W zależności od tematu Rada współorganizuje seminaria, we wszystkich uczestniczą jej członkowie, eksperci i zespół sekretariatu Rady. Tę działalność Rada kontynuuje w br. - w marcu przedstawiciele Rady brali udział w dwóch seminariach – „Innowacje w Edukacji” i „Kompetencje w e-Administracji”. Sekretarz Rady, Tomasz Kulisiewicz, uczestniczył w  konferencji Polskiego Instytutu Rozwoju Biznesu, 6. posiedzeniu Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Handlu i w Mazovia SDI&IT Summit, międzynarodowej konferencji Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Związku Województw RP

Od 20 stycznia br. zespół roboczy Rady ds. aktualizacji Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze IT pracował nad określeniem potrzeb i  wyznaczeniem kierunków aktualizacji SRK-IT. Zespół, składający się z członków i ekspertów Rady oraz zaproszonych ekspertów zewnętrznych (m.in. SoDA, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ), doszedł do wniosku, że wymaga aktualizacji i rozbudowy. Chodzi o rozszerzenie o poziomy 3 i 8 PRK, zwiększenie liczby wyznaczników (obszarów), zbliżenie do normy e-CF 4.0 (PN-EN 16234-1:2020-05) oraz wykorzystanie wyników prac projektu “Nowoczesne kadry informatyki administracji publicznej - narzędzia wymiany doświadczeń i podnoszenia kompetencji”, MAiC 2015 r. Członkowie Rady na posiedzeniu podjęli uchwałę przyjmującą wynik prac zespołu roboczego ds. SRK-IT i zalecającą zainicjowanie postępowania na opracowanie szczegółowych wytycznych dla aktualizacji SRK-IT.

Andrzej Gontarz, ekspert Rady ds. monitoringu rynku zrelacjonował  na posiedzeniu Rady aktywność analityczno-badawczą i ekspercką Rady. Nasza Rada od pewnego czasu prowadzi wspólne przedsięwzięcia z Sektorową Radą ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, również afiliowaną przy PTI. Wspólne badanie obu Rad dotyczące potrzeb kompetencyjnych sektorów w świetle skutków pandemii jest obecnie na etapie wyboru oferty. Plany obejmują badania potrzeb kompetencyjnych sektora ICT w perspektywie konkretnych trendów technologiczno-biznesowych i sytuacji na rynku pracy (cloud computing – w trakcie przygotowania, sztuczna inteligencja, gospodarka 4.0, zdalna realizacja projektów i obsługa infrastruktury ICT).

Rada wydaje rekomendacje i  zajmuje stanowiska ws. zasad realizacji usług rozwojowych dotyczących kompetencji wymienionych w rekomendacjach Rady. Na potrzeby aktualizacji rekomendacji planowane jest rozpoznanie aktualnych, kluczowych potrzeb kompetencyjnych firm z sektora IT.

Wg informacji uzyskanych od operatora szkoleń rekomendowanych przez Radę w ramach rekomendacji zwykłej, w czasie trwania rekrutacji 3 rund projektu „Akademia kompetencji sektora IT” przedsiębiorcy  z 512 przedsiębiorstw zgłosili do objęcia wsparciem 812 pracowników. Przedsiębiorcy najczęściej wybierają szkolenia z administrowania systemami i sieciami, testowania aplikacji, projektowania i analizy, zarządzania systemami oraz modelowania struktur danych. Zainteresowaniem cieszą się również szkolenia dotyczące rozwoju kompetencji osobowych: zarządzanie zespołem projektowym (umiejętności interpersonalne), umiejętności prowadzenia negocjacji i komunikatywność, specjalistyczny język angielski.

W ramach rekomendacji antycovidowej Rady szkoleniami było zainteresowanych mniej przedsiębiorstw (287), ale zgłosili do objęcia wsparciem więcej pracowników (1301). Przedsiębiorcy najczęściej wybierali szkolenia z zakresu  tworzenia i rozwoju rozwiązań chmurowych; wirtualizacji serwerów; zarządzania cyberbezpieczeństwem oraz organizacji i zarządzania pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi. Zainteresowanych szczegółami dotyczącymi szkoleń związanych z rekomendacją Rady odsyłamy do prezentacji operatora.

Duże zainteresowanie na posiedzeniu Rady wzbudziła prezentacja Anny Szczuckiej i Katarzyny Lisek z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (CEAPP UJ) na temat aktualnego stanu realizacji drugiej edycji badania Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego. Pierwsza edycja badania uwzględniała zapotrzebowanie na kompetencje z perspektywy pracodawców i charakteryzowała podaż kompetencji IT  z perspektywy studentów ostatnich lat kierunków informatycznych, co pozwoliło na skonstruowanie bilansu kompetencji zawodowych i zidentyfikowanie trendów, które będą na nie wpływać. Raport z tego badania jest dostępny na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bilans-kapitalu-ludzkiego.

W drugiej edycji badania zespół zrealizował badania jakościowe oraz analizę desk research, przygotował raport cząstkowy i zaktualizował narzędzia badawcze (listę kluczowych ról zawodowych w branży IT – pojawiły się na niej nowe role: data science, product owner, devops). Aktualizację przeszła również lista kluczowych trendów technologicznych. Obecnie realizowane są badania ilościowe wśród pracodawców i studentów. Prezentacja zespołu UJ dostępna jest tutaj.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020