Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Klauzula Informacyjna Portal RS

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

 

W związku z przystąpieniem do newsletera Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka przyjmuję do wiadomości, iż:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
 2. Podstawą przetwarzania moich danych jest zgoda wyrażona poprzez aktywowanie subskrypcji newslettera art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Ponadto przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie:
  • w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”:
 3. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
  17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),
 4. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
  17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.),
 5. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);
  • w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”:
 6. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
  17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
 7. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
  17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
 8. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),
 9. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).
 10. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu uruchomienia subskrypcji newslettera projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji Sektora IT”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER.
 11. Zgodę na przetwarzania danych (subskrypcję newslettera) zawsze mogę wycofać, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu wycofania zgody należy przesłać stosowną informację na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 12. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, beneficjentowi realizującemu projekt - Polskiemu Towarzystwu Informatycznemu, ul Solec 38 lok. 103 00-394 Warszawa oraz partnerowi projektu – Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta.  Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER.
 13. Podanie danych jest warunkiem koniecznym uruchomienia subskrypcji newslettera, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości otrzymywania informacji rozsyłanych przez newsletter w ramach projektu.
 14. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 15. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 16. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
 17. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub adres poczty Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 18. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 19. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Poniżej prezentujemy przeprowadzone z przedstawicielami różnych środowisk oraz firm wywiady związane z problematyką poruszaną przez Radę.

Zaproszenie na Edumixer 2021 - Tomasz Kulisiewicz, Sektorowa Rada ds. Kompetencji-Informatyka. V Forum Współpracy Edukacji i Biznesu​, EDUMIXER 2021, ​1-3 grudnia 2021 r. | online

Zaproszenie na Edumixer - Andrzej Dulka, Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. V Forum Współpracy Edukacji i Biznesu​, EDUMIXER 2021, ​1-3 grudnia 2021 r. | online

V Forum Współpracy Edukacji i Biznesu​, EDUMIXER 2021, ​1-3 grudnia 2021 r. | online. Zaproszenie Prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
Zapraszamy do wysłuchania wypowiedzi Wiesława Paluszyńskiego, Prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego.Polskie Towarzystwo Informatyczne, w partnerstwie projektowym z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji, rozpoczęło realizację 3-letniego projektu pn. Utworzenie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.
Rekomendacja nadzwyczajna Sektorowej Rady ds. Kompetencji-Informatyka,  W. Paluszyński, Prezes, PTI

Zapraszamy do zapoznania się z Rekomendacją.

Jakiego więc wsparcia ICT będzie potrzebował nowy, pocovidowy model pracy? Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z ekspertami.

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z Marcinem Cabakiem, Doradcą Zarządu Polskiego Towarzystwa Informatycznego, nagranego podczas 25. Forum PIIT
Gdzie będą potrzebne nowe rozwiązania: gospodarka 4.0, otwarta administracja,…Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z Bogusławem Dębskim, Radcą Ministra w Ministerstwie Cyfryzacji, udzielonego podczas Sesji Rady ds. Kompetencji -Informatyka na 25. Forum Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.
Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z Mariuszem Seńko, Vice-przewodniczącym Sektorowej Rady ds. Kompetencji- Informatyka, udzielonego podczas Sesji Rady na 25. Forum Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.
Uczelnie wyższe – kierunki rozwoju odpowiadające na oczekiwania przedsiębiorstw. Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z Jolantą Jaworską, Government & Regulatory Affairs Director, IBM Polska i Kraje Bałtyckie, udzielonego podczas Sesji Rady ds. Kompetencji-Informatyka na 25. Forum Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.
Analityk danych poszukiwany - przegląd rynku edukacyjnego analityki danych. Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z Andrzejem Gontarzem, Ekspertem Sektorowej Rady ds. Kompetencji, udzielonego podczas 25. Forum Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.
Podczas majowego Klubu informatyka dyskutowaliśmy o zmieniającej się roli wszechobecnej informatyki w gospodarce, w administracji, w kulturze, w życiu społecznym. Zapraszamy do obejrzenia komentarza Tomasza Kulisiewicza, członka Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do obejrzenia materiału promocyjno–informacyjnego na temat systemu Rad Sektorowych, Rady Programowej oraz konkursu Pracodawca Jutra.
Zapraszamy do obejrzenia wywiadu jakiego udzielił nam dr inż. Ben Bella Jaoko, Vice Prezes firmy Robot Aviation, podczas wydarzenia Droniada 2019.
Edukacja powinna być ukierunkowana na takie dziedziny jak: sztuczna inteligencja, internet rzeczy, uczenie maszynowe, deep learning, analiza danych, automatyzacja działań. Zapraszamy do obejrzenia komentarza Piotra Rutkowskiego z Instytutu Mikromakro, udzielonego podczas konkursu Droniada 2019.
Informatyka i drony czyli jakie jest zapotrzebowanie na kompetencje informatyczne w dziedzinie systemów bezzałogowych. Zapraszamy do obejrzenia komentarza Dariusza Werschnera, Prezesa Zarządu Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych. Materiał utrwalony,podczas konkursu Droniada.
Na jakie kompetencje informatyczne jest zapotrzebowanie na szeroko pojętym rynku dronowym. Zapraszamy do obejrzenia wywiadu jakiego udzielił Paweł Korzec, CEO DroneRadar podczas wydarzenia Droniada 2019.
W jakim zakresie kompetencje informatyczne stanowią obecnie istotny czynnik rozwoju w dziedzinie systemów bezzałogowych? Zapraszamy do obejrzenia wywiadu jakiego udzielił Sławomir Kosieliński, współtwórca Droniady, Prezes zarządu Fundacji „Instytut Mikromakro”, Dyrektor Ośrodka Badań nad Przyszłością Collegium Civitas.
Zapraszamy do obejrzenia zaproszenia do udziału w badaniach dotyczących analizy potrzeb rynku pracy.
Zapraszamy do obejrzenia wywiadu, jakiego udzieliła Sektorowej Radzie ds. Kompetencji Informatyka pani Izabela Żmudka, zastępca dyrektora w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Wywiad został nagrany podczas II Forum Edukacji i Biznesu Edumixer 2018.
Zapraszamy do obejrzenia wywiadu, jakiego udzieliła Sektorowej Radzie ds. Kompetencji Informatyka pani Agnieszka Gajewska, Kierownik Zespołu IT Szkoła w Narodowym Instytucie Badawczym NASK. Wywiad został nagrany podczas II Forum Edukacji i Biznesu Edumixer 2018.
Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z panem Robertem Królem z Departamentu Otwartych Danych i Rozwoju Kompetencji w Ministerstwie Cyfryzacji, który jest członkiem Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka.
Zapraszamy na wywiad z panem Włodzimierzem Marcińskim, Prezesem Polskiego Towarzystwa Informatycznego i członkiem Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka. Wywiad został nagrany podczas XXIV Forum Teleinformatyki w Miedzeszynie.
Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z panem Bogusławem Dębskim z Departamentu Otwartych Danych i Rozwoju Kompetencji Ministerstwa Cyfryzacji, ekspertem Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka, który prowadził dyskusję panelową podczas XXIV Forum Teleinformatyki w Miedzeszynie. Dyskusja odbyła się w ramach sesji tematycznej organizowanej przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Informatyka.
Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z panią Barbarą Matyaszek-Szarek z Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Krakowie, członkiem Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka, która brała udział w dyskusji panelowej "Kwalifikacje czy zawód – informatyk oczami pracodawców" podczas XXIV Forum Teleinformatyki w Miedzeszynie. Dyskusja odbyła się w ramach sesji tematycznej organizowanej przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Informatyka.
Zapraszam do obejrzenia wywiadu z p.Tomaszem Kulisiewiczem z Polskiego Towarzystwa Informatycznego, sekretarzem Rady ds. Kompetencji Sektora IT, w którym opowiada o przygotowaniach do realizacji badania SBKL (Sektorowy Bilans Kapitału Ludzkiego).
Zapraszamy na wywiad z panem Krzysztofem Kurowskim z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego ICHB Polskiej Akademii Nauk, członkiem Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka. Opowiada on w nim o innowacyjnym podejściu do tworzenia i testowania nowych technologii w ramach tzw. żywych laboratoriów. Pozwalają one lepiej ocenić użyteczność nowych usług i produktów na wczesnym etapie ich prototypowania.
Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z panem Wojciechem Kulikiem z Politechniki Lubelskiej, który jest członkiem Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka. Wywiad został nagrany podczas IV posiedzenia Rady Sektorowej w biurze Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Warszawie.
Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z panią Bożeną Mayer-Gawron, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji. Wywiad został nagrany podczas seminarium "Zawody nauczane w branży teleinformatycznej", które odbyło się 21.05.2018 w Ministerstwie Cyfryzacji.
Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z panem Bogusławem Dębskim z Departamentu Otwartych Danych i Rozwoju Kompetencji w Ministerstwie Cyfryzacji, który jest ekspertem Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka. Materiał został nagrany 23.05.2018 r. podczas konferencji "Nowoczesne technologie cyfrowe w edukacji: Szkoła w Chmurze – Chmura w Szkole".
Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z panem Jakubem Gontarkiem z Konfederacji Lewiatan, ekspertem Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka podczas seminarium "Zawody nauczane w branży teleinformatycznej", które odbyło się 21.05.2018 w Ministerstwie Cyfryzacji.
Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z panem Janem Strycharzem z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, w którym opowie o przygotowaniach do realizacji badania o nazwie Sektorowy Bilans Kapitału Ludzkiego dla sektora IT.
Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z panem Jarosławem Kowalskim z Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, członkiem Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka. Materiał został nagrany 23.05.2018 r. podczas konferencji "Nowoczesne technologie cyfrowe w edukacji: Szkoła w Chmurze – Chmura w Szkole".
Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z p. Arkadiuszem Kędzierskim, dyrektorem Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, w którym opowie o eksperymencie pedagogicznym wdrożenia w swojej placówce nowego kierunku kształcącego w zawodzie technik elektromobilności.
Dyrektor NASK, dr inż. Wojciech Kamieniecki udzielił wywiadu Sektorowej Radzie ds. Kompetencji Informatyka, w którym mówi o wyzwaniach przed jakimi stoją pracodawcy w związku z brakiem wystarczającej liczby specjalistów na rynku pracy w sektorze IT.
Zapraszamy do obejrzenia wywiadu jakiego udzielił Sektorowej Radzie ds. Kompetencji Informatyka dr Arwid Mednis z kancelarii PwC Legal. Opowie on o problemach i wyzwaniach jakie stoją przed zespołami IT.
Przebieg i ustalenia seminarium "Zawody nauczane w branży teleinformatycznej" podsumował p. Bogusław Dębski. Zapraszamy do obejrzenia wywiadu..

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z p. Tomaszem Klekowskim będącym Ekspertem Transformacji Cyfrowej na temat rozwoju kompetencji polskich informatyków.

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z p. Jarosławem Kowalskim, który w Radzie ds. Kompetencji Sektora IT reprezentuje firmę Pearson Central Europe sp. z o.o. oraz Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji. Opowiada on o roli i działaniach Rady ds. Kompetencji Sektora IT.
Czy w IT mamy deficyt kompetencji miękkich? Na jakie kompetencje warto postawić budując nowoczesne zespoły? Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z p. Kariną Popieluch z KaiZen HR, wykładowcą na Akademii Leona Koźmińskiego i ekspertem Rady ds. Kompetencji Sektora IT. Wywiad został nagrany podczas konferencji ICT Live.
Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z panem Tomaszem Kulisiewiczem z Polskiego Towarzystwa Informatycznego, sekretarzem Rady ds. Kompetencji Sektora IT, w którym opowie o tym czym jest Europejska Rama Kwalifikacji (ERK) i w jaki sposób mogą z niej skorzystać podmioty, które chcą zatrudniać profesjonalistów IT.
Członkowie Rady ds. Kompetencji Sektora IT podejmują różnego rodzaju działania w celu wzmacniania kompetencji informatycznych wśród pracowników sektora IT. Zapraszam na wywiad z panią Anną Czacharowską-Rybkowską z Cisco System Poland sp.z o.o., członkiem Rady ds. Kompetencji Sektora IT.
Austeja Trinkunaite, General Secretary of CEPIS, was one of the keynote speakers at the"European e-competence Framework - competences of IT professionals" seminar organized by the IT Industry Competence Council IT in Warsaw 20th of February 2018. Here she presents the short summary of her address given at the seminar.
Edu-Mikser, który odbył się w październiku 2017 ub. roku zainicjował działania członków Rady w dziedzinie współpracy między firmami a instytucjami systemu edukacji. W styczniu 2018 r. zaowocowały one podpisaniem dwóch porozumień. Pierwsze z nich zawarte zostało pomiędzy firmą Plocman z Płocka a płocką Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica.
Zapraszamy do obejrzenia wywiadu, z prezesem PTI - Panem Włodzimierzem Marcińskim, który został nagrany podczas seminarium informacyjnego "European e-competence Framework - kompetencje profesjonalistów IT" zorganizowanego 20 lutego 2018 roku przez Radę ds. Kompetencji Sektora IT.
Zapraszamy na wywiad z panią Bożeną Krasnodębską z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, która kieruje pracami zespołu ds. kształcenia zawodowego Rady ds. Kompetencji Sektora IT.
Zapraszamy na wywiad z panią Beatą Ostrowską z Polskiego Towarzystwa Informatycznego, która jest także przewodniczącą prezydium Rady ds. Kompetencji Sektora IT. Przedstawi ona cele działania Rady Sektorowej oraz jej skład w kontekście zapewnienia udziału w pracach Rady wszystkich interesariuszy sektora IT w Polsce.
Zapraszamy na wywiad z panem Mariuszem Seńko z Wielkopolskiej Rady Rynku Pracy, który jest także członkiem Rady ds. Kompetencji Sektora IT. Opowie on o zmianach na rynku pracy i konieczności dostosowania programów nauczania w obszarze kompetencji IT wobec wyzwań jakie niesie ze sobą rozwijająca się gospodarka i przemysł 4.0.
Zapraszamy na wywiad z panem Włodzimierzem Marcińskim prezesem Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz członkiem Rady Sektorowej ds. kompetencji IT. Wywiad został nagrany podczas III spotkania Rady Sektorowej, które odbyło się w dniu 7 grudnia 2017 roku w siedzibie PTI w Warszawie.
What is the European e-Competence Framework and how the businesses and educational and training organizations can use it in their everyday activities of training IT professionals explains Jutta Breyer, Project Leader of CEN e-CF (EN 16234-1) and ICT Professional Role Profiles.
Zapraszamy do obejrzenia wywiadu, jakiego udzielił Sektorowej Radzie ds. Kompetencji Informatyka pan Marcin Bochenek, Dyrektor Pionu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Narodowym Instytucie Badawczym NASK. Wywiad został nagrany podczas II Forum Edukacji i Biznesu Edumixer 2018.
Zapraszamy do obejrzenia wywiadu, jakiego udzielił Sektorowej Radzie ds. Kompetencji Informatyka prof SGH, dr hab. Marek Rocki, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie podczas II Forum Edukacji i Biznesu Edumixer 2018.
Zapraszamy do obejrzenia wywiadu na temat kwalifikacji rynkowych w IT i korzyści janie niosą one dla pracodawców i pracowników. Wywiad został przeprowadzony z panem Bogusławem Dębskim z Departamentu Kompetencji Cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji i ekspertem Rady ds. Kompetencji Sektora IT.
Zapraszamy do obejrzenia wywiadu na temat praktycznych aspektów związanych z kształceniem zawodowym w branży IT, którego udzielił pan Mirosław Dratwiński, wicedyrektor Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych Radomsko, który jest także członkiem Rady ds. Kompetencji Sektora IT.

 

Informacje wkrótce!

Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu.
Operator wykorzystuje te pliki do:

 1. możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
 2. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
 3. do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
 4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego
 6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
 7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
 9. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020