Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Najwięcej publikowanych przez pracodawców ogłoszeń o pracę z zakresu IT dotyczy nadal specjalistów z umiejętnością programowania. Do najpopularniej-szych technologii należą: JavaScript, SQL, Java, C# i Python. Widać też jednak duże wzrosty zainteresowania kompetencjami z innych obszarów - analityki biznesowej, zarządzania projektami, wsparcia czy testowania. Zapraszamy do zapoznania się z przeglądem dostępnych wyników badań i raportów pokazują-cych aktualną sytuację na rynku pracy IT.

15% ogłoszeń z ofertami pracy opublikowanych w 2019 r. na portalu Pracuj.pl dotyczyło specjalistów IT. Ta grupa zawodowa znalazła się na trzecim miejscu pod względem liczby poszukiwanych pracowników. Na pierwszym miejscu byli specjaliści z zakresu handlu i sprzedaży (30%), na drugim specjaliści ds. ob-sługi klienta (21%). Za informatykami uplasowali się: finansiści (13%) oraz inżynierowie (11%). Taka kolejność zainteresowania pracodawców najbardziej poszukiwanymi zawodami utrzymuje się od kilku lat.

Branża IT należała też do jednej z najaktywniej rekrutujących. Działające w niej podmioty zamieściły w ubiegłym roku 7% ogłoszeń, co dało jej piąte miejsce na liście najczęściej rekrutujących. Z większą ilością ofert pracy wystąpili pracodawcy z sektorów: handel i sprzedaż B2B (8%), produkcja FMCG (9%), handel i sprzedaż B2C (10%) oraz bankowość i finanse (11%).

W 2019 r. na Pracuj.pl znalazło się ogółem nieco ponad 556,5 tys. ofert pracy, czyli 83,5 z nich skierowanych było do ekspertów z dziedziny IT. Najczęściej poszukiwanymi byli programiści, których dotyczyło 35% ofert IT. W dalszej kolejności pracodawcy poszukiwali ekspertów od wsparcia technicznego/helpdesk (11%) oraz administrowania systemami (10%). Niewiele mniejszym od nich zainteresowaniem cieszyli się: analitycy biznesowi (9%), specjaliści od zarządzania projektami (7,5%) oraz testerzy (7,5%).

Analityka rośnie najszybciej

Z kolei z raportu No Fluff Jobs za 2019 rok wynika, że najczęściej pojawiają-cymi się w ogłoszeniach pracodawców technologiami były: JavaScript (26%), Java (23%), .NET (14%), Python (10%) i Spring (10%). Wśród najpopular-niejszych wymagań technologicznych obecnych w ogłoszeniach firma odnoto-wała: JavaScript (13%), Java (12%), SQL (9%), Rest (9%) i CSS (8%). Wśród wymagań pozatechnologicznych najczęściej występowały: Team player (15%), Proactivity (10%) i Critical thinking (8%).

Natomiast wśród umiejętnościami z największymi wzrostami na platformie No Fluff Jobs w ubiegłym roku znalazły się: Business Analyst (+161%), Support (+93%), PM (+79%), Testing (+56%), Business Intelligence (+53%), UX (+50%) oraz Devops (+40%). Z kolei w zakresie technologii największe wzro-sty wśród ogłoszeń dotyczyły: Big data (+164%), Android (+79%), SQL (+78%), Python (+56%), .NET (+55%), React (+55%) i Ruby (+46%).

Planowane inwestycje dają wskazówkę 

Perspektywy zapotrzebowania na kwalifikacje z poszczególnych obszarów IT mogą w pewnym zakresie wynikać z planów inwestycyjnych firm. Prawie 40% menedżerów średniego i wyższego szczebla uczestniczących w przeprowadzo-nym przez S&T, HPE oraz Infor badaniu „Dojrzałość technologiczna polskich firm” zadeklarowało, że w latach 2020-2021 firmy, które reprezentują, zainwestują w rozwiązania IT wspierające: logistykę, sprzedaż, poprawę bezpieczeństwa danych oraz analitykę biznesową. 32% respondentów wskazało konkretnie na rozwiązania wspierające analitykę biznesową, a 31% na finanse i kontroling. Co czwarta firma zamierza też przeznaczyć środki na inwestycje w zarządzanie, planowanie i monitorowanie produkcji. Innymi obszarami, które zamierzają informatyzować polskie firmy są: obsługa klienta (18%), zarządzanie zasobami ludzkimi (15%), marketing (14%), utrzymania ruchu i zarządzania majątkiem (12%). Nie wiadomo jednak w jakim zakresie uda się te plany zrealizować, gdyż 51% respondentów przyznało, że ich organizacje nie mają wystarczających środków na realizację wszystkich zakładanych inwestycji w IT. 

Z kolei wśród przebadanych przez Computerworld i IFS firm z sektora Prze-mysł/Produkcja/Wydobycie najwięcej, bo 16,2%, zamierza rozwijać narzędzia informatyczne wspierające: zarządzanie, planowanie i monitorowanie produkcji (raport „Dojrzałość cyfrowa polskich przedsiębiorstw – jak transformować biznes”). Ponad 13% odpowiedzi padło na bezpieczeństwo i ochronę informacji. Natomiast w ciągu ostatniego roku najwięcej firm (27%) zainwestowało w systemy klasy BI i BA. 23% rozwinęło systemy klasy ERP a 17,2% systemy klasy CRM.

Najtrudniej znaleźć wykwalifikowanego fachowca

Eksperci Pracuj.pl zwracają uwagę, że w ubiegłorocznych ogłoszeniach zauważalny był wzrost zainteresowania pracownikami fizycznymi. Do tej szeroko pojętej, obejmującej wszystkie specjalizacje grupy było skierowanych łącznie 13% ogłoszeń. Dla porównania, w 2018 roku było to 12%, a w 2017 – 8% wszystkich ofert.

Według raportu „Niedobór talentów 2020” Manpower Group wykwalifikowani pracownicy fizyczni (elektrycy, spawacze, mechanicy itp.) należą obecnie do najbardziej poszukiwanych na całym świecie. Zajmują pierwsze miejsca na listach najtrudniejszych do obsadzenia stanowisk, zarówno w odniesieniu do Polski, krajów Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA), jak również w ukła-dzie globalnym. Co ciekawe, według danych Manpower Group, na liście dzie-sięciu najtrudniejszych do obsadzenia stanowisk w Polsce nie ma pracowników działów IT (autorzy badania wymieniają w tej grupie mi.n. ekspertów ds. cy-berbezpieczeństwa, administratorów sieci, pracowników wsparcia techniczne-go). W zestawieniu dla EMEA znaleźli się oni na dziesiątym miejscu a w rankingu ogólnoświatowym - nie miejscu szóstym.

Programiści dominują w środowisku IT

Według danych Eurostatu specjaliści IT stanowią obecnie 3% wszystkich pra-cowników w Polsce. Jak pokazuje wykonane przez Bulldogjob „Badanie spo-łeczności IT 2020” w polskim środowisku specjalistów IT dominują programiści - stanowią oni 57% wszystkich respondentów badania. 13% wypełniających ankietę zadeklarowało pracę na stanowisku administratora lub specjalisty DevOps, a blisko 10% określiło się jako QA/Tester. W następnej kolejności występują: project manager/product owner (7%), analityk/specjalista BI (5%) i konsultant/integrator (4%). Najmniejszą grupą w badaniu okazała się reprezentacja specjalistów UX/UI (1,5% odpowiedzi).

Prawie połowa polskich specjalistów IT (45%) pracuje w softwarehouse’ach. Dla 12% uczestników badania pracodawcą są firmy z sektora finansów, ban-kowości i ubezpieczeń. 8% pracuje w obszarze usług internetowych a 6% - w telekomunikacji. Wśród wyróżnionych sektorów najmniej specjalistów IT za-trudnionych jest w edukacji (1%), farmacji i produkcji wyrobów medycznych (1,3%), oraz w obszarze urządzeń przemysłowych i ciężkiego sprzętu (1,5%).  Najwięcej specjalistów IT zatrudniają firmy posiadające od 11 do 200 pracow-ników (36%) oraz duże korporacje, w których pracuje powyżej 10000 osób (18%).

Umiejętność programowania deklaruje nie tylko, co oczywiste, 100% progra-mistów, lecz także przedstawiciele innych specjalności. Znajomość języków programowania posiadają także administratorzy i specjaliści DevOps (96%), QA/Testerzy (83%) oraz konsultanci (80%). Według badania Bulldogjob, naj-popularniejszą technologią w zakresie języków programowania jest jest SQL - 58% badanych deklaruje jego znajomość. Na dalszych miejscach znajdują się: JavaScript (54%), Java (45%) oraz Python (32%). Z kolei najpopularniejszym wśród programistów językiem programowania jest JavaScript (62% wskazań), potem SQL (57%), Java (47%) i C# (34%).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020