Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

W ramach Działania 2.12 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w poszczególnych sektorach gospodarki PARP ogłosił konkurs w celu wyłonienia podmiotów, które miały stworzyć i zapewnić funkcjonowanie Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Kwota zaplanowana na dofinansowanie projektów w ramach tego konkursu wynosiła 7,8 mln zł, przy czym w wykazie sektorów gospodarki objętych konkursem wskazano maksymalną kwotę alokacji przeznaczoną na dofinansowanie projektów w poszczególnych sektorach. Alokacje te wyliczono na podstawie udziału danego sektora w ogólnej liczbie przedsiębiorstw i pracowników w Polsce (wagi wynosiły: 60% na podstawie liczby przedsiębiorstw w sektorze i 40% - z uwagi na liczbę pracowników).

Do Projekt zgłoszony wspólnie przez PTI i PIIT zyskał najwyższą liczbę punktów spośród ośmiu wniosków, które skierowano do etapu oceny strategicznej i został rekomendowany do realizacji. W wyniku konkursu dofinansowanie uzyskało 6 wniosków dotyczących utworzenia rad dla następujących sektorów:

  • informatycznego,
  • finansowego,
  • budowlanego,
  • przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów,
  • opieki zdrowotnej,
  • turystycznego.

Sektorową Radę tworzą przedstawiciele następujących typów instytucji:

1) przedsiębiorstw tworzących sektor/organizacji pracodawców,

2) instytucji edukacji formalnej lub pozaformalnej prowadzących kształcenie i szkolenie zawodowe na potrzeby sektora,

3) związków zawodowych,

4) Wojewódzkich Rad Rynku Pracy,

5) instytucji pełniącej funkcję regulatora lub nadzoru dla sektora,

6) stowarzyszeń zawodowych,

7) innych podmiotów istotnych z punktu widzenia działalności Rady, np. Obserwatorium Rynku Pracy, itp.

Członkowie Rady działają w niej dobrowolnie i na podstawie woli współpracy. Każdy z członków uczestniczy w Radzie  na równych prawach.

Opis Sektorowej Ramy Kwalifikacji:

Sektorowa rama kwalifikacji pozwala na spójne i jednoznaczne opisanie kwalifikacji branżowych poprzez uszczegółowienie Polskie Ramy Kwalifikacji.
Na podstawie zgłaszanego popytu oraz istotności dla gospodarki polskiej poszczególnych branż Instytut Badań Edukacyjnych wybrał pięć sektorów, w których stworzono projekty sektorowych ram kwalifikacji. Te branże to: bankowość, IT, telekomunikacja, sport oraz turystyka.
Sektorową ramę kwalifikacji dla IT  można znaleźć tutaj.

 

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020