Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Zmienia się rola osób odpowiedzialnych za zarządzanie informatyką w firmach. W ślad za tym zmieniają się potrzebne na tym stanowisku kompetencje. CIO nie może być już tylko zaufanym dostawcą potrzebnych rozwiązań. Niewystarczające jest nawet bycie partnerem biznesowym. Firmy oczekują lidera technologicznego, który będzie inicjował zmiany umożliwiające rozwój w oparciu o nowe technologie. Cechami niezbędnymi do tego są: odporność, samoświadomość i pewność siebie. Takie wnioski płyną z „Globalnego badania liderów technologicznych 2020” firmy Deloitte.

Badanie realizowane było wcześniej pod nazwą „Global CIO Survey”. Jej zmiana nastąpiła w związku z rozrastającą się liczbą nowych funkcji i stanowisk związanych z zarządzaniem technologiami. Oprócz dyrektora IT (CIO) w firmach pojawił się CTO (dyrektor technologii), CDO (dyrektor ds. danych), dyrektorzy ds. cyfryzacji, czy digitalizacji. Zwiększył się też zakres działań osób zajmujących stanowiska w obszarze zarządzania technologiami. Zauważalne jest, poza tym, większe zaangażowanie technologiczne ze strony prezesów, dyrektorów finansowych, dyrektorów operacyjnych oraz liderów z zakresu strategii, innowacji, badań i rozwoju. Udział respondentów nie pełniących ról technologicznych wyniósł w tegorocznym badaniu 40% w stosunku do 22% w edycji z 2018 roku.

Pełnienie przez CIO roli zaufanego dostawcy rozwiązań czy partnera biznesowego jest już dzisiaj w wielu organizacjach niewystarczające. 69% respondentów „Globalnego badania liderów technologicznych 2020” oczekuje, że liderzy technologiczni będą nie tyle zaufanymi dostawcami usług (co było wskazywane jako wiodąca rola w 2016 roku), czy partnerami w biznesie (jak oceniano w 2018 roku), ale że będą inicjatorami zmian opartych o wykorzystanie nowych technologii.

Wyniki pokazują, że liderzy biznesowi w większym stopniu niż dotąd oczekują od liderów technologicznych odpowiedzialności za wprowadzania zmian w całej organizacji. Jest to szczególnie ważne w warunkach dużej niestabilności i niepewności, z jakimi mamy obecnie do czynienia. Liderzy odpowiedzialni za technologie powinni włączyć się w procesy kierowania rozwojem przedsiębiorstwa. Może to się odbywać zarówno poprzez wspieranie strategii zarządzania obecnym kryzysem i powrotu do normalności, ale też w formie przygotowania firmy na transformację technologiczną i jej przeprowadzenia, by firma mogła się sprawnie rozwijać po pandemii.

Cechami niezbędnymi do zarządzania rozwojem i zmianą w obecnym otoczeniu są: odporność, samoświadomość oraz pewność siebie. Jak wskazują autorzy badania, potrzebne są też: spojrzenie wizjonera technologicznego, apetyt na rozwój i transformację, gotowość do podejmowania odważnych decyzji, nieustępliwość w kierowaniu się swoimi przekonaniami i promowaniu wybranych rozwiązań.

Więcej informacji o współczesnej roli liderów technologicznych można znaleźć w raporcie z „Globalnego badania liderów technologicznych 2020”: https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/technology/articles/Raport-Globalne-badanie-liderow-technologicznych-2020.html.

 

 

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020