Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Kontynuując rozpoczętą w 2018 r. współpracę z Komitetem Technicznym 428 Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN/TC 428 Digital competences and ICT Professionalism) w lipcu  ub. r. Sektorowa Rada ds Kompetencji – Informatyka wystąpiła z inicjatywą powołania Komitetu Technicznego w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Zgodnie z wymaganiami PKN dotyczącymi powołania KT Rada zebrała wymaganą liczbę członków – organizacji i instytucji zainteresowanych rozwojem kompetencji specjalistów ICT z wykorzystaniem e-CF – europejskiej ramy kwalifikacji ICT.

Do składu inicjatywnego Komitetu Technicznego  – obok Polskiego Towarzystwa Informatycznego – zaprosiliśmy Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji, Łódzką Izbę Gospodarczo-Handlową, Politechnikę Rzeszowską i Politechnikę Koszalińską. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Normalizacyjnej PKN, 28 czerwca 2022 r. Prezes PKN  powołał Komitet Techniczny nr 337 ds. Kompetencji ICT w powyższym składzie.

Przedstawicielami członków KT 337 są Bogusław Dębski i Tomasz Kulisiewicz (PTI), Beata Ostrowska (PIIT), Paweł Litwin i Dominik Strzałka (Politechnika Rzeszowska), Karol Pruski (ŁIPH) oraz Tomasz Królikowski (Politechnika Koszalińska). W głosowaniu przewodniczącym KT 337 został wybrany Tomasz Kulisiewicz, sekretarz naszej Rady. Sekretarzem i konsultantem KT 337 ze strony PKN jest p. Paulina Rutkowska.

KT 337 w strukturze PKN znajduje się w Sektorze Technik Informacyjnych i Komunikacji (STI). W swoich pracach KT 337 zajmuje się m. in. opracowaniem polskiej wersji obowiązującej normy PN-EN 16234-1:2020-05 –"Struktura e-kompetencji (e-CF) – Wspólna europejska struktura dla specjalistów ICT we wszystkich sektorach przemysłu –Część 1: Zasady ogólne” oraz upowszechnianiem tej normy w celu usystematyzowania struktury kompetencji w polskiej branży teleinformatycznej oraz podniesienia poziomu kompetencji profesjonalistów ICT. Kontynuuje współpracę z KT  428 Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego. W miarę pojawiania się kolejnych dokumentów CEN/TC 428 towarzyszących schematowi e-CF/normie PN-EN 16234 raportów technicznych (TR), poradników metodycznych, wskaźników i metryk, specyfikacji technicznych (TS) oraz wytycznych tworzenia sylabusów oraz ram etycznych dla profesjonalistów ICT Komitet Techniczny 337 zajmuje się także współpracą w przygotowywaniu polskich wersji tych dokumentów oraz ich propagowaniem w krajowym sektorze ICT.

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego p. Ewa Zielińska, 22 lipca br. powołała Tomasza Kulisiewicza na Przewodniczącego Komitetu Technicznego nr 337 oraz czlonka Rady Sektorowej Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji PKN.

PTI oraz PIIT są już członkami kilku Komitetów Technicznych PKN – PTI jest członkiem KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania, KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych, KT 288 ds. Multimediów, KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia, zaś PIIT jest członkiem KT 327 ds. Wydajności Materiałowej Urządzeń Związanych z Energią.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020