Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

slajder

W dniu 13 września 2018 roku w Sosnowcu odbyła się konferencja naukowa EDUKACJA 4.0 DOKĄD ZMIERZAMY? NOWOCZESNA EDUKACJA DLA NOWOCZESNEGO SPOŁECZEŃSTWA. Konferencja inaugurowała funkcjonowanie Instytutu Innowacyjnej Edukacji Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Partnerami konferencji było Polskie Towarzystwo Informatyczne, Rada sektorowa ds. Kompetencji Informatyka, Microsoft Polska, NASK, Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacja „Szkoła z Klasą”, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, CloudTeam, Image. Adresatami konferencji byli naukowcy i praktycy, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy instytucji publicznych, dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele i osoby, którym bliska jest idea kształcenia dla przyszłości.

Zakres tematyczny konferencji obejmował dwa obszary: prezentację głównych kierunków rozwoju edukacji oraz określenie wizji i warunków zmian w polskiej oświacie oraz dobre praktyki, czyli wszystko jest możliwe – przedstawienie udanych wdrożeń i ciekawych rozwiązań w zakresie unowocześniania edukacji. W Radzie Naukowej i Programowej konferencji, której przewodniczył rektor Wyższej Szkoły Humanitas, dr hab. prof. WSH Michał Kaczmarczyk, znalazło się 20 przedstawicieli nauki i praktyki z obszaru edukacji XXI i informatyki z całego kraju. Obrady konferencji uroczyście otworzył Prorektor WSH dr Mariusz Lekston.

IMG 4163

Na wstępie dr Danuta Morańska (Instytut Innowacyjnej Edukacji Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu) przedstawiła misję Instytutu, którego głównym zadaniem jest integrowanie i inspirowanie osób zainteresowanych zmianą w polskiej edukacji w związku z wymaganiami cyfrowego świata oraz upowszechnianie w środowisku oświatowym nowoczesnych rozwiązań metodycznych, sprzyjających rozwijaniu kompetencji kognitywnych, myślenia kreatywnego i innowacyjności uczących się, z zastosowaniem najnowszych rozwiązań informatycznych.

Następnie odbyły się dwie dyskusje panelowe. Głównym wydarzeniem konferencji była dyskusja panelowa Dokąd zmierzamy? Wśród adwersarzy znaleźli się: prof. dr hab. Lech Mankiewicz (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN), prof. APS. dr hab. Maciej Tanaś (Akademia Pedagogiki Specjalnej), dr Marcin Bochenek (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa), dr Tomasz Kulisiewicz (Polskie Towarzystwo Informatyczne, Rada Sektorowa ds. Kompetencji Informatyka), dr inż. Jacek Pulwarski (Polskie Towarzystwo Informatyczne), Paweł Zdun (Ministerstwo Cyfryzacji i Rozwoju), Krzysztof Głomb (Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”). W trakcie dyskusji prelegenci poruszyli problematykę koniecznych zmian w edukacji w kontekście przemiany cywilizacyjnej i potrzeby przygotowania młodych pokoleń do funkcjonowania w świecie stanowiącym synergię realnego i cyfrowego świata. Zwrócili również uwagę na potrzebę traktowania kompetencji cyfrowych jako kompetencji uniwersalnych, niezbędnych w procesie uczenia się w edukacji całożyciowej. Polemiści wskazali kierunki zmian oraz trudności w trakcie ich wdrażania.
W kolejnej dyskusji Dobre praktyki, czyli wszystko jest możliwe, swoimi refleksjami dzielili się praktycy, którzy z sukcesem wdrażają innowacje edukacyjne do placówek oświatowych. W panelu dyskusyjnym wzięli udział: Agata Kapica (Microsoft Polska), Ewa Radanowicz (Szkoła Podstawowa w Radowie Małym), Lechosław Hojnacki (Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej), Marcin Paks (BeCREO Technologies Sp. z o.o.), Tomasz Siemek (CloudTeam). Rozmówcy zwrócili szczególną uwagę na konieczność zmiany w myśleniu w środowisku oświatowym o szkole i nauczycielu. Podkreślili potrzebę projektowania sytuacji edukacyjnych w nawiązaniu do strategii działania i potencjału młodych ludzi funkcjonujących z cyfrowym świecie.

Pozostała część konferencji miała charakter warsztatowy. Szeroki zakres poruszanej problematyki i jej wszechstronność spotkała się z życzliwym przyjęciem przedstawicieli środowiska oświatowego. Interesujące możliwości realizacji zadań edukacyjnych za pomocą rozwiązań chmurowych zostały omówione na dwóch warsztatach: Szkoła w Chmurze Microsoft, czyli jak rozwijać kompetencje przyszłości w szkole z wykorzystaniem technologii, (Artur Rudnicki, Microsoft Polska) oraz Nowoczesne narzędzia wspomagające pracę nauczyciela-mentora (Tomasz Siemek, CloudTeam). Z nowymi rozwiązaniami metodycznymi dla edukacji można było zapoznać się na warsztatach Eksperymenty z Einsteinem™ - cyfrowe laboratoria szkolne (Marta Palusko, Multimedia w Szkole) i Design Thinking w szkole, czyli jak świadomie współtworzyć nowoczesne społeczności uczące się, (Marta Florkiewicz-Borkowska, Fundacja „Szkoła z Klasą”). Natomiast przykłady działań związanych z rozwijaniem logicznego i algorytmicznego myślenia, nieodzownego m.in. w nauce programowania, zostały zaprezentowane na warsztatach Technologia jako kreatywne tworzywo w myśleniu komputacyjnym (Elżbieta Bowdur, Polskie Towarzystwo Informatyczne, ECDL Polska i Wojciech Kolarz) oraz Robotyka przyszłości - nowe wyzwania, poprowadzonymi przez dr Tomasza Kulisiewicza (Polskie Towarzystwo Informatyczne, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Informatyka).

Należy dodać, że konferencja została objęta licznymi patronatami honorowymi m.in. Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Poprzez podjętą problematykę stanowiła wydarzenie związane z obchodami 70 rocznicy polskiej Informatyki.


Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć na stronie: http://www.humanitas.edu.pl/Edukacja4.

autor: dr Danuta Morańska, dyrektor Instytutu Innowacyjnej Edukacji, Wyższa Szkoła Humanitas

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020