Drukuj

Komitet ds. badań i analiz − zadania:

− badania kapitału ludzkiego w sektorze
− rekomendacje dotyczące aktualizacji Sektorowej Ramy Kwalifikacji
−  monitorowanie zmian Polskiej Ramy Kwalifikacji i Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji
− monitorowanie potrzeb pracodawców oraz poziomu kompetencji pracowników
− identyfikacja obszarów badawczych
− rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych

komitet ds. kształcenia i współpracy z biznesem − zadania:

− współpraca uczelni i szkół z przedsiębiorcami
− organizacja Forum Współpracy Sektora IT z Edukacją
− prowadzenie działań w obszarze wzmocnienia współpracy biznesu i edukacji
− włączanie przedsiębiorców w identyfikację i prognozowanie potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy IT 
− nawiązywanie współpracy/podpisywanie porozumień edukacyjnych

− edukacja formalna (monitorowanie karier zawodowych absolwentów, udział w opracowywaniu programów edukacyjnych i podstaw programowych)
− edukacja pozaformalna (kształcenie ustawiczne, certyfikacje, rola pracodawców w podnoszeniu kwalifikacji pracowników)
− edukacja bez barier (dostępność dla osób niepełnosprawnych i starszych, analiza sytuacji pracowników)

Komitet ds. strategii i informacji − zadania:

− wyznaczanie celów i zadań działania Rady, szukanie synergii wątków projektu, koordynacja,
− proponowanie udziału w wydarzeniach branżowych, spotkaniach i konferencjach
− organizacja i prowadzenie działań informacyjnych, w tym roli i statusu zawodowego informatyków
− autoewaluacja projektu, monitoring działań Rady
− poszukiwanie źródeł finansowania Rady po formalnym zakończeniu projektu