Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Specjaliści IT chcą być przede wszystkim ekspertami w swojej dziedzinie

Ponad połowę specjalistów w polskiej branży IT stanowią programiści - wynika z „Badania społeczności IT 2020”. Prawie połowa respondentów pracuje w softwarehouse’ach świadczących usługi dla firm zewnętrznych. Dwie trzecie specjalistów ukończyło studia wyższe. Tylko jedna czwarta chciałaby zarządzać ludźmi. Aspiracje zawodowe połowy skupiają się na rozwoju w kierunku eksperckim. 

Studia wyższe są od lat podstawową formą wykształcenia w polskiej branży IT. Według przeprowadzonego na początku roku przez Bulldogjob „Badania społeczności IT 2020” ukończyło je ponad 73% specjalistów IT (magisterskie 41% a inżynierskie/licencjackie 32%). Blisko 12% ankietowanych było jeszcze w trakcie studiów, a 14% wskazało średni poziom wykształcenia. 0,4% zadeklarowało wykształcenie podstawowe/gimnazjalne, tyle samo mogło pochwalić się posiadaniem stopnia doktora. Dominują kierunki techniczne, które wybrało 64% uczestników badania oraz ścisłe (24%). Nieco ponad 5% respondentów skończyło studia na kierunku humanistycznym.

Osoby, które dopiero przygotowują się do pracy w IT, najczęściej decydują się na studia (85%). W dalszej kolejności jako źródło wiedzy traktowane są blogi i artykuły tematyczne - korzysta z nich blisko 60% zamierzających podjąć pracę w branży IT. Osoby, które dopiero wchodzą na rynek pracy, często decydują się także skorzystać z nauki w formie kursów online (52% ankietowanych). Natomiast pracownicy, które zmieniają branżę, częściej decydują się na płatne kursy programowania (37%).

Polska branża IT to przede wszystkim programiści. Stanowią oni 57% wszystkich specjalistów. 13% ankietowanych pracuje na stanowisku administratora lub DevOpsa, a blisko 10% jako QA/Tester. Najmniejszą grupą są specjaliści UX/UI (1,5% odpowiedzi).

Wśród pracodawców dominują na polskim rynku softwarehouse'y, które świadczą usługi dla firm zewnętrznych. Zatrudnionych jest w nich 45% wszystkich specjalistów IT. Znacznie mniej pracuje w finansach i bankowości (12,3%) oraz w usługach internetowych (8,1%) i telekomunikacji (5,8%). Najmniej osób znalazło zatrudnienie w produkcji przemysłowej (1,5%), farmacji  (1,3%) i edukacji (1,0%).

Najwięcej specjalistów pracuje w firmach zatrudniających od 11 do 200 pracowników (36% badanych) oraz w dużych korporacjach zatrudniających powyżej 10 000 osób (18%). 3,2% osób zadeklarowało pracę jako freelancer.

Minął dopiero nieco ponad miesiąc od uruchomienia programu Poland. Business Harbour - rodzaju pakietowej pomocy w relokacji białoruskich informatyków do Polski, a już przyniósł wymierne efekty. – Wystawiono wizy 790 białoruskim specjalistom – poinformowała podczas panelu eksperckiego, zorganizowanego przez Sektorową Radę ds. Kompetencji – Informatyka, Monika Grzelak, przedstawicielka Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Panel ekspercki miał na celu ustalenie, w jakim stopniu takie inicjatywy mogą wzbogacić rynek specjalistów IT w Polsce.

W dyskusji brali udział przedstawiciele instytucji uruchamiających program, organizacji pośredniczących i firm, które zgłosiły do niego swój udział oraz członkowie Sektorowej Rady ds. Kompetencji-Informatyka. Podczas rozmowy poruszono temat aktualnej sytuacji firm IT na Białorusi, eksperci dyskutowali również o deficycie kompetencji na polskim rynku IT oraz o tym, jakie efekty może przynieść współpraca z zagranicznymi specjalistami.

Według danych Pracuj.pl specjaliści IT byli między styczniem a wrześniem tego roku trzecią, najbardziej poszukiwaną grupą specjalistów. Skierowanych do nich było 14% wszystkich ofert pracy opublikowanych przez pracodawców na portalu. Więcej ogłoszeń dotyczyło tylko handlowców i specjalistów obsługi klienta. 

W trzech pierwszych kwartałach 2020 r. pracodawcy zamieścili na portalu Pracuj.pl ponad 391 tys. ofert pracy. Było to o niecałe 10% mniej w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Najbardziej poszukiwanymi grupami specjalistów między styczniem a wrześniem tego roku byli: specjaliści od handlu i sprzedaży (33% ofert), specjaliści obsługi klienta (18%), eksperci IT (14%) i finansiści (13%). 

Taka właśnie kolejność zainteresowania pracodawców najbardziej poszukiwanymi zawodami utrzymuje się od kilku lat. Pandemia nie spowodowała w tym zakresie żadnych zmian. W 2019 roku 15% ogłoszeń z ofertami pracy opublikowanych na portalu Pracuj.pl dotyczyło specjalistów IT. Ta grupa zawodowa znalazła się wtedy również na trzecim miejscu pod względem liczby poszukiwanych pracowników. Na pierwszym miejscu byli specjaliści z zakresu handlu i sprzedaży (30%), na drugim specjaliści ds. obsługi klienta (21%). Za informatykami uplasowali się finansiści (13%). 

Pandemia nie zmieniła też w znaczący sposób generalnych preferencji pracodawców odnośnie poziomu zaawansowania kandydatów i oferowanych stanowisk pracy. Do specjalistów średniego szczebla skierowanych było 61% wszystkich opublikowanych między styczniem a wrześniem br. ogłoszeń. 13% ofert pracy dotyczyło ekspertów na stanowiska kierownicze. Do asystentów i praktykantów skierowano łącznie ok. 5% ofert. 

Jak sygnalizowali rekruterzy, na początku pandemii wzrosło zainteresowanie bardziej doświadczonymi kandydatami. Szczególnie w sektorze IT zwiększyło się zapotrzebowanie na ekspertów z kilkuletnim doświadczeniem, będących w stanie szybko wdrożyć się do pracy przy realizowanych projektach.

Trwają przygotowania do drugiej edycji Badania Kapitału Ludzkiego w Sektorze IT (SBKL IT).

Zespół roboczy Rady w ramach Komitetu ds. Badań i Analiz zaopiniował opracowany przez Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego projekt kwestionariusza dla pracodawców do przeprowadzenia badania potrzeb zatrudnieniowych firm branży IT. Podczas spotkania zespołu roboczego poddano pod dyskusję również propozycje kart kompetencji dla trzech nowych - w stosunku do poprzedniej edycji SBKL - ról zawodowych: Data Scientist, DevOPS - integracja operacji i rozwoju produktu oraz Product Owner/Manager. Zwrócono m. in. uwagę na użycie języka efektów uczenia w opisach kompetencji. 

Ponad połowa przedsiębiorstw w Polsce zamierza podnieść swoje kompetencje chmurowe. Większość, bo aż 67 proc. z nich, planuje pozyskać je od operatorów chmury (38 proc.) i firm konsultingowych (29 proc.). Tak wynika z badania „Kompetencje chmurowe firm w Polsce 2020”.

Aż 68 proc. średnich i 66 proc dużych przedsiębiorstw w Polsce chce podnieść kompetencje chmurowe za pośrednictwem firm zewnętrznych. Połowa firm (50 proc. średnich i 55 proc dużych) chce to zrobić za pomocą zorganizowanych szkoleń i programów certyfikacyjnych. W obu grupach najmniejszym zainteresowaniem w pozyskiwaniu wiedzy na temat chmury cieszą się literatura branżowa i studia podyplomowe.  

Pandemia COVID-19 skutkowała pogorszeniem sytuacji branż, w związku z czym zostało przygotowane wsparcie dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń i doradztwa, które ma na celu likwidację skutków pandemii. Wsparcie to jest efektem wielostopniowych negocjacji, w które zaangażowane były rady sektorowe, PARP, Ministerstwo Rozwoju oraz Instytucja Zarządzająca PO WER. W ich wyniku zdiagnozowano najpilniejsze potrzeby sektorów oraz określono ich zakres merytoryczny.

 Na co można przeznaczyć dofinansowanie? 

  • usługi szkoleniowe
  • usługi doradcze

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo w ramach zadania COVID-19, to takie, które zawarte zostały w nadzwyczajnych rekomendacjach Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Usługi rozwojowe świadczone są co do zasady za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

 Terminy zgłoszeń do udziału w projekcie: 

  • Start rekrutacji - 24.09.2020 r.
  • Zakończenie rekrutacji - 30.11.2020 r. 

Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w projekcie powinni wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony na stronie internetowej https://www.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-kontaktowy-kompetencje-dla-sektorow-covid. Przy wypełnianiu formularza należy zapoznać się z definicją przedsiębiorstwa.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020