Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Sektorowy Bilans Kapitału Ludzkiego IT to największe ogólnopolskie badanie sektora informatycznego mające na celu określenie zapotrzebowania na kompetencje w firmach, ocenę podaży kompetencji oraz wskazanie trendów w sektorze IT i ich wpływu na kondycję gospodarczą kraju. Wyniki I edycji badania ukazały się w marcu 2019 r. Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Informatyka ściśle współpracowała z zespołem badawczym Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, jednostki badawczej działającej przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Zespół Rady zorganizował m.in. panele eksperckie, w trakcie których wspólnie precyzowano funkcje i kompetencje wybranych specjalności IT.

Najwięcej publikowanych przez pracodawców ogłoszeń o pracę z zakresu IT dotyczy nadal specjalistów z umiejętnością programowania. Do najpopularniejszych technologii należą: JavaScript, SQL, Java, C# i Python. Widać też jednak duże wzrosty zainteresowania kompetencjami z innych obszarów - analityki biznesowej, zarządzania projektami, wsparcia czy testowania. Zapraszamy do zapoznania się z przeglądem dostępnych wyników badań i raportów pokazujących aktualną sytuację na rynku pracy IT. Szczegóły w naszej Bazie Wiedzy.

6 lutego 2020 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej odbyło się 2. Forum Akademicko-Gospodarcze: „Uczelnie i Przedsiębiorstwa na rzecz stabilnego rozwoju kraju”. Jedna z dyskusji panelowych Forum dotyczyła „Oczekiwanych kompetencji absolwentów uczelni w świetle dotychczasowych wyników prac Sektorowych Rad ds. Kompetencji”. Radę Sektorową ds. Kompetencji – Informatyka reprezentowała jej przewodnicząca, Beata Ostrowska.

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z Wiesławem Paluszyńskim, Wiceprezesem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, udzielonego podczas III edycji Forum Współpracy Edukacji z Biznesem IT Edumixer 2019 r.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Informatyka realizuje badanie potrzeb kompetencyjnych sektora IT. Wyniki posłużą do opracowania rekomendacji Rady odnośnie szczególnie poszukiwanych kompetencji i kwalifikacji. Będą wykorzystywane również w innych działaniach Rady dotyczących rynku pracy IT w zakresie lepszego dopasowania oferty edukacyjnej do potrzeb pracodawców. Prosimy Państwa o szerokie wsparcie tego projektu badawczego oraz aktywny w nim udział.

Tych z Państwa, którzy reprezentują firmy z branży IT, prosimy o wypełnienie ankiety lub o przekazanie jej osobom, które mogą udostępnić potrzebne dane. Wszystkich Państwa prosimy o rozpowszechnienie informacji o badaniu w swoich środowiskach oraz o zachęcanie przedstawicieli firm informatycznych do wypełnienia ankiety.

Ankieta jest dostępna na stronie Rady pod adresem - http://radasektorowa.pti.org.pl/index.php/poszukiwane-kompetencje-ankieta. Hasło dostępowe: Kompetencje2020. Prosimy o wypełnienie ankiety do 17 lutego br.

Koniec i początek każdego roku obfitują w publikacje zawierające podsumowania sytuacji rynkowej w mijającym roku oraz prezentujące przewidywania trendów rozwojowych w roku nadchodzącym. Tak jest również w branży IT. Prezentujemy zestawienie najważniejszych, opublikowanych pod koniec 2019 i na początku 2020 roku, opracowań dotyczących perspektyw rozwoju poszczególnych technologii i ich zastosowań, zawierających prognozy zapotrzebowania na kluczowe kompetencje i kwalifikacje, podsumowujących sytuację na rynku pracy i wskazujących zauważalne na nim trendy. Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym przeglądem badań, raportów i analiz dotyczących trendów technologicznych, poszukiwanych kompetencji oraz sytuacji na rynku pracy IT. Szczegóły dostępne są w naszej Bazie wiedzy.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020