Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Trwają przygotowania do drugiej edycji Badania Kapitału Ludzkiego w Sektorze IT (SBKL IT).

Zespół roboczy Rady w ramach Komitetu ds. Badań i Analiz zaopiniował opracowany przez Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego projekt kwestionariusza dla pracodawców do przeprowadzenia badania potrzeb zatrudnieniowych firm branży IT. Podczas spotkania zespołu roboczego poddano pod dyskusję również propozycje kart kompetencji dla trzech nowych - w stosunku do poprzedniej edycji SBKL - ról zawodowych: Data Scientist, DevOPS - integracja operacji i rozwoju produktu oraz Product Owner/Manager. Zwrócono m. in. uwagę na użycie języka efektów uczenia w opisach kompetencji. 

Ponad połowa przedsiębiorstw w Polsce zamierza podnieść swoje kompetencje chmurowe. Większość, bo aż 67 proc. z nich, planuje pozyskać je od operatorów chmury (38 proc.) i firm konsultingowych (29 proc.). Tak wynika z badania „Kompetencje chmurowe firm w Polsce 2020”.

Aż 68 proc. średnich i 66 proc dużych przedsiębiorstw w Polsce chce podnieść kompetencje chmurowe za pośrednictwem firm zewnętrznych. Połowa firm (50 proc. średnich i 55 proc dużych) chce to zrobić za pomocą zorganizowanych szkoleń i programów certyfikacyjnych. W obu grupach najmniejszym zainteresowaniem w pozyskiwaniu wiedzy na temat chmury cieszą się literatura branżowa i studia podyplomowe.  

Pandemia COVID-19 skutkowała pogorszeniem sytuacji branż, w związku z czym zostało przygotowane wsparcie dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń i doradztwa, które ma na celu likwidację skutków pandemii. Wsparcie to jest efektem wielostopniowych negocjacji, w które zaangażowane były rady sektorowe, PARP, Ministerstwo Rozwoju oraz Instytucja Zarządzająca PO WER. W ich wyniku zdiagnozowano najpilniejsze potrzeby sektorów oraz określono ich zakres merytoryczny.

 Na co można przeznaczyć dofinansowanie? 

  • usługi szkoleniowe
  • usługi doradcze

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo w ramach zadania COVID-19, to takie, które zawarte zostały w nadzwyczajnych rekomendacjach Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Usługi rozwojowe świadczone są co do zasady za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

 Terminy zgłoszeń do udziału w projekcie: 

  • Start rekrutacji - 24.09.2020 r.
  • Zakończenie rekrutacji - 30.11.2020 r. 

Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w projekcie powinni wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony na stronie internetowej https://www.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-kontaktowy-kompetencje-dla-sektorow-covid. Przy wypełnianiu formularza należy zapoznać się z definicją przedsiębiorstwa.

XVII edycja konferencji „Informatyka w Edukacji” koncentruje się kwestach związanych ze zdalnym kształceniem. Lockdown był dla edukacji ogromnym wyzwaniem i swoistym eksperymentem, do którego nie wszyscy byli przygotowani. Po-stawił przed nauczycielami i szefami placówek wyzwania organizacyjne, techniczne i metodyczne. Prelegenci konferencji opowiedzą, jak można wyjść zwycięsko z tej próby – dzięki zastosowaniu odpowiednich narzędzi i strategii.

W 2019 roku 83,1% gospodarstw domowych posiadało co najmniej jeden komputer (dane z raportu Rynek IT i telekomunikacji w Polsce 2020, IDC wraz z PIIT). Podczas pandemii okazało się, że brak dostępu do sieci oraz komputera może powodować ogromne bariery w komunikacji międzyludzkiej. W tym między innymi ograniczeń w kwestiach związanych z nauczaniem. Liczba komputerów okazała się niewystarczająca w tak wyjątkowych czasach. Należy pamiętać wobec tego o zapewnieniu możliwości zdalnej nauki, tak, aby nie było to obecnie przywilejem, a stało się normą.– powiedziała Beata Ostrowska z Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka.

Zapraszamy do wysłuchania wypowiedzi Wiesława Paluszyńskiego, Prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego.Polskie Towarzystwo Informatyczne, w partnerstwie projektowym z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji, rozpoczęło realizację 3-letniego projektu pn. Utworzenie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.

To kolejny projekt i druga, po Sektorowej Radzie ds. Kompetencji-Informatyka, Rada działająca pod patronatem PTI i PIIT.

Rekomendacja nadzwyczajna została przygotowana w ramach działań zmierzających do określenia zakresu wsparcia szkoleniowo-doradczego dla zwalczania skutków pandemii COVID-19. Została opracowana na potrzeby organizowanego przez PARP konkursu na wybór projektów szkoleniowo-doradczych oraz na potrzeby działań bieżących Rady.

Rekomendacja nadzwyczajna Sektorowej Rady ds. Kompetencji-Informatyka,  W. Paluszyński, Prezes, PTI

Zapraszamy do zapoznania się z Rekomendacją.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020